Show simple item record

dc.contributor.authorKvåle, Aliceen_US
dc.contributor.authorBunkan, Berit Heiren_US
dc.contributor.authorLjunggren, Anne Elisabethen_US
dc.contributor.authorIlner, Stein E. Opjordsmoenen_US
dc.contributor.authorFriis, Sveinen_US
dc.date.accessioned2013-08-09T12:09:52Z
dc.date.available2013-08-09T12:09:52Z
dc.date.issued2010eng
dc.PublishedFysioterapeuten 77(2010) nr. 2 s. 24-32eng
dc.identifier.issn0016-3384
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6937
dc.description.abstractHensikt: Innen psykomotorisk fysioterapi er det utviklet to relativt like undersøkelsesmetoder: Global Fysioterapi Metode-52 (GFM-52) og Den Omfattende Kroppsundersøkelsen (DOK). Denne studiens hensikt var å sammenligne metodene og dernest undersøke om de skiller like godt mellom friske og pasienter, og mellom ulike pasientgrupper. Design: Deskriptiv og sammenlignende kvantitativ tverrsnittsstudie. Materiale: 132 personer (89 kvinner, 43 menn) med gjennomsnittsalder 38,7 ar (SD 12,5) ble undersøkt med henholdsvis GFM-52 og DOK av to fysioterapeuter: 34 friske, 32 med lokaliserte smerteplager, 32 med generaliserte smerter og 34 med psykoser. Metode: Samsvaret av metodenes oppbygning og innhold ble først undersøkt gjennom litteraturbeskrivelser. De inkluderte personene ble undersøkt i tilfeldig rekkefølge, og funn fra hver undersøkelse var ukjent for den andre testeren. For sammenligning av metodenes diskriminerende egenskaper ble Mann-Whitney U-test og Receiver Operating Characteristics Curve brukt. Grenseverdien for statistisk signifikans var satt til ≤ 1 prosent. Resultat: I begge metodene undersøkes domenene Holdning, Respirasjon, Bevegelser og Muskulatur. I GFM-52 inngår undersøkelse av domenet Hud, mens DOK også favner motorisk uro. GFM-52 har 13 subskalaer med 52 enkeltundersøkelser (4 tester i hver subskala), mens DOK har 14 subskalaer og til sammen 112 enkelttester (3-14 tester i hver subskala). Begge metodene har nøye definerte variabler, gradert skåringsskala og store likhetstrekk, men er noe forskjellige i variabelvalg i de ulike subskalaene. I begge metodene hadde friske personer betydelig lavere skar og kroppsfunn med minst avvik fra det ideelle, sammenlignet med pasientgruppene. Konklusjon: Resultatene vare tyder på at det er store likhetstrekk mellom GFM-52 og DOK, men at valg av enkelttester, sammensetning av antall tester i subskalaene og skalering varierer en del. Begge metodene skilte meget bra mellom friske og pasienter, men ikke godt mellom ulike pasientgrupper. Det er grunn til å se nærmere på om metodene kan slås sammen til en ny kroppsundersøkelse, forhåpentligvis med bedre diskriminerende evne.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherNorske fysioterapeuters forbundeng
dc.subjectFysioterapieng
dc.subjectUndersøkelseeng
dc.subjectHoldningeng
dc.subjectRespirasjoneng
dc.subjectBevegelsereng
dc.subjectMuskulatureng
dc.subjectHudeng
dc.titleSammenligning av to undersøkelsesmetoder innen psykomotorisk tradisjon: GFM-52 og DOKen_US
dc.title.alternativeEN Engelsk English Comparison of two examination methods from Norwegian psychomotor physiotherapy: GPE-52 and CBE.eng
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.date.updated2013-08-02T11:44:29Z
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright Fysioterapeuten. Made available with permission from the publisher.
dc.identifier.cristin339794
dc.source.journalFysioterapeuten
dc.source.4077
dc.source.142
dc.source.pagenumber24-32


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record