Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelgheim, Majaeng
dc.date.accessioned2015-02-26T11:53:56Z
dc.date.available2015-02-26T11:53:56Z
dc.date.issued2015-01-28eng
dc.date.submitted2015-01-28eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9440
dc.description.abstractTveitevatnet (Årstad bydel, Bergen kommune) har lenge vore påverka av forureina sigevatn fra eit gammalt deponi på Slettebakken i tillegg til industri i næromradet, noko som har gjort at miljøgifter som PCB og tungmetall har samla seg opp i miljøet. Hovudmålet med denne oppgåva har vore å undersøke om desse miljøgiftene påverkar abbor i Tveitevatnet med omsyn til fiskehelse og mattryggleik. Og om andre vatn i næromradet eventuelt har blitt påverka av miljøgifter i same grad. Abbor vart fanga i Tveitevatnet (n = 13) og Myravatnet (n = 15), der Myravatnet vart brukt som referanselokalitet. Sedimentprover vart teke i Tveitevatnet og Myravatnet i tillegg til Solheimsvatnet, Storetveitevatnet og Kristianborgvatnet som ligg i Fjosangervassdraget saman med Tveitevatnet. Sedimenta vart analysert for \sigmaPCB_7 og ei rekkje ulike metall, i tillegg til kornfordeling og nivaet av organisk materiale. I prøver fra abbor vart biomarkorane CYP1A, HSP70, vitellogenin og katalase nytta for å undersøke tidlige teikn på negativ effekt fra eksponering for diverse miljøgifter på fiskehelse. Galle vart undersokt for PAH-metabolitter. PCB, DDT og tungmetall vart undersøkt i muskelvevet til abbor av omsyn til mattryggleik. I tillegg vart nivåa av desse miljøgiftene målt i levervevet for å undersøke samanhengen mellom kjemisk forureiningsniva og biomarkor-respons. Kornfordeling viste ein relativt lik profil i alle vatna, og alle hadde eit høgt innhald av organisk materiale. PCB-nivaa i sedimenta viste høgst verdi i Tveitevatnet og Storetveitvatnet, men alle vatna låg innan klassifiseringa moderat forureining av PCB. Nivåa av metall i sedimenta viste generelt høge verdiar av sink og bly i alle vatna, medan nivået av kobbar varierte fra god i Solheimsvatnet og Kristianborgvatnet til veldig dårlig i Storetveitevatnet. Kvikksølv var for lavt til å kunne detekterast i sediment fra alle dei fem vatna. Biomarkørane i abbor viste omlag lik uttrykking i abbor fra Tveitevatnet samanlikna med Myravatnet for CYP1A og HSP70 medan uttrykkinga i katalase var signifikant høgare i abbor fra Tveitevatnet. Enzymaktiviteten for CYP1A og katalase viste høgst verdiar for abbor i Myravatnet der katalaseaktiviteten var signifikant høgare i abbor frå Myravatnet. Malingar av PCB, DDT og metall viste ein høgare konsentrasjon av miljøgifter i levervevet enn muskelvevet på abbor, men verdiane som blei målt var generelt låge for abbor i begge vatna. Samtlege av målingane av vevet viste høgast verdi for abbor fra Myravatnet, der skilnadane i DDT malingane var statistisk signifikante. PCB_6 og metalla bly, kvikksølv og kadmium i filet av abbor var under EUs øvre grenseverdi for desse miljøgiftene i filet. Dermed er det ikkje bekymring med omsyn til mattryggleik av abbor undersøkt i denne oppgåva.en_US
dc.format.extent1316798 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectTveitevatneteng
dc.subjectMyravatneteng
dc.subjectFjøsangervassdrageteng
dc.subjectAbboreng
dc.subjectPCBeng
dc.subjectTungmetalleng
dc.subjectMatvaretryggleikeng
dc.subjectTungmetallernob
dc.subjectPolyklorerte bifenylernob
dc.subjectMattrygghetnob
dc.titleMiljøundersøking av Tveitevatnet og Fjøsangervassdraget i Bergen, med fokus på abbor (Perca fluviatilis) som indikatororganismeen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Biologien_US
dc.description.localcodeMAMN-BIO
dc.description.localcodeBIO399
dc.subject.realfagstermerhttp://data.ub.uio.no/realfagstermer/c011788
dc.subject.realfagstermerhttp://data.ub.uio.no/realfagstermer/c012548
dc.subject.realfagstermerhttp://data.ub.uio.no/realfagstermer/c030285
dc.subject.realfagstermerhttp://data.ub.uio.no/realfagstermer/c007434
dc.subject.realfagstermerhttp://data.ub.uio.no/realfagstermer/c005522
dc.subject.nus751999eng
fs.subjectcodeBIO399


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel