• Fra aske til ild - mediene i møte med mørket 

      Moe, Jarle Hovda (Master thesis, 2015-12-04)
      Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som bygger på kvalitative semistrukturerte intervjuer med syv informanter som hadde tilknytning til black metal-miljøet i Norge på begynnelsen av nittitallet. Problemstillingen ...