BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Tre offentlige kontor i et bygg – NAV utad, men ikke innad? En sosiologisk studie av hvordan de ansatte ved et NAV lokalkontor har erfart omstillingsprosessen

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Johnsen, Iren eng
dc.date.accessioned 2009-04-27T07:27:31Z
dc.date.available 2009-04-27T07:27:31Z
dc.date.issued 2008-12-17 eng
dc.date.submitted 2008-12-17 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3250
dc.description.abstract NAV-reformen ble iverksatt 1. juli 2006, og skal være fullført i løpet av 2009. Reformen innebærer at tidligere Aetat og Trygdeetaten nå blir slått sammen til en ny etat, Arbeids- og velferdsetaten, som sammen med tidligere Sosialetaten skal samlokaliseres i NAV lokalkontor i hver kommune. Dette er den største velferdsreformen som er gjennomført innen offentlig sektor i Norge. Reformen vil berøre over 16 000 ansatte i stat og kommune, og dessuten en stor andel av den norske befolkningen gjennom tjenester og ytelser. Temaet for oppgaven er de ansatte på NAV-kontorene, og deres opplevelse av NAV-reformen. Målet er å bidra til bevissthet rundt de ansattes rolle i omstillingsprosessen, og hvordan reformen påvirker organisasjonskultur, samarbeid og arbeidsmiljø ved de nye NAV-kontorene. Denne oppgaven tar opp forholdet mellom idealer og realiteter på NAV-kontorene, der idealene er regjeringens målsettinger og retningslinjer for implementeringen av reformen, og realiteten er de tilpasninger som skjer på kontorene og blant de ansatte. Spesielt ses dette i forhold til arbeidsmetoder og begrepsbruk, faglig samarbeid og arbeidsmiljø, organisatoriske løsninger, organisasjonskultur, organisatoriske mønstre og modeller, og spenninger og motsetninger. Dette er knyttet opp til teori om organisasjonsendring, organisasjonskultur og bakkebyråkratiet, i tillegg til tidligere forsøk og erfaringer med samordning av velferds-forvaltningen. Oppgaven er en casestudie av ett NAV lokalkontor, og bygger på analyser av kvalitative intervju med 11 ansatte om reformen. På kontoret har utfordringene ved reformen vært knyttet til opplæring, stadige omorganiseringer, og det at fordeling av arbeidsoppgaver og de ansattes forhold til brukerne fremdeles reflekterer de tidligere etatsgrensene. I tillegg har det oppstått spenninger og nye skillelinjer mellom de ansatte. Fordeling av arbeidsoppgaver og forholdet de ansatte har til brukerne reflekterer også de tidligere etatsgrensene. Funnene viser likevel at samholdet og fellesskapet er godt på kontoret, og at utfordringene ved reformen har knyttet de ansatte sammen. no
dc.format.extent 365420 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.title Tre offentlige kontor i et bygg – NAV utad, men ikke innad? En sosiologisk studie av hvordan de ansatte ved et NAV lokalkontor har erfart omstillingsprosessen nob
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Sosiologi nob
dc.type.course SOS360 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 732106 eng
dc.type.program MASV-SOS eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account