BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi: Juridiske forpliktelser eller moralske forkynnelser?

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Hodneland, Birgitte eng
dc.date.accessioned 2010-05-06T10:36:08Z
dc.date.available 2010-05-06T10:36:08Z
dc.date.issued 2009-12-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3902
dc.description.abstract I denne studien er viktige hendelser vedrørende norsk politikkutforming for næringslivets samfunnsansvar tatt opp til diskusjon. Bakgrunnen er utenlandske selskapers stadige brudd på menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og miljø-kriminalitet særlig i land med svakt utviklete rettsinstanser. Norge har undertegnet internasjonale konvensjoner, traktater og avtaler som skal beskytte lokalbefolkningen mot slike overtramp. Men norske myndigheter vegrer seg mot å innføre norske særregler myntet mot egne bedrifter. Dette er sakens kjerne. I denne studien gås blant annet inn på hvilke tiltak som er foreslått og andre milepæler i Norge. En kortere avklaring av internasjonale forståelser av den engelske termen på næringslivets samfunnsansvar ”Corporate Social Responsibility (CSR)” vil bli gitt. Tidligere studier gjort i Norge og internasjonalt oppsummeres, for å si noe om kunnskap og informasjon tilgjengelig gjennom disse. Dette er også sentralt for å kunne si noe om sammenhenger på tvers av nasjoner og interaktivt samspill mellom ikke-statlige aktører, næringsliv og myndigheter. Fokuset i studien er på samfunnsaktørers interesser, innflytelse og medvirkning i utformingen av St.meld. nr. 10 (2008-2009): ”Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi”. Problemstillingen er knyttet opp til samspillet mellom samfunnsaktører og myndigheter. Hvordan ulike synspunkter kommer til syne i utformingsprosessen, settes opp mot interesse- og verdikonflikter. Og hva som er myndighetenes rolle og styring på politikkutforming av næringslivets samfunnsansvar. De teoretiske perspektivene benyttet for denne studien er en sammenfattet forståelse av ”governance” (i studien omtalt som myndigheters styring), et maktperspektiv og et deliberasjonsperspektiv. en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Corporate eng
dc.subject Social responsibility eng
dc.subject Norge nob
dc.subject Næringsliv nob
dc.subject Samfunnsansvar nob
dc.title Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi: Juridiske forpliktelser eller moralske forkynnelser? no
dc.type Master thesis eng
dc.type.course AORG350 en
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242 nob
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.type.program MASV-AORG


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account