BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

La traducción del lenguaje no sexista: Un estudio cualitativo de la interpretación consecutiva del español al noruego

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Fjørtoft, Marte Reenskaug eng
dc.date.accessioned 2011-01-10T11:34:32Z
dc.date.available 2011-01-10T11:34:32Z
dc.date.issued 2010-09-01
dc.date.submitted 2010-09-01 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4424
dc.description.abstract La traducción del lenguaje de género en la interpretación consecutiva. Un estudio de la interpretación realizada por tres intérpretes no profesionales entre el español y el noruego. en
dc.description.abstract Samandrag Denne oppgåva tek føre seg omsetjing av kjønnsspråk i konsekutiv tolking av tre politiske feministiske møte frå spansk til norsk. Oppgåva har som utgangspunkt at det i ein politisk feministisk tale eksisterar ein sterk relasjon mellom form og innhald, og at det difor er viktig å bevare ideologien som kjem til uttrykk i språkets form i den norske kjeldeteksten. I tolketeorien som omhandlar konsekutiv tolking er det vanleg å sjå på kjeldeteksten si meining som meir sentral enn forma den vert presentert i. På den andre sida er det eit stort fokus på tolken si rolle som diskursanalytikar av kjeldeteksten. Det vert hevda at "for å tolke må ein først forstå", og at ein pågåande analyse av teksten sitt bodskap sett i kontekst er essensiell i tolkeprosessen. Språka som vert studert i oppgåva er interessante på grunn av sine motsetjingar. På 60-talet utvikla kjønnskampen seg frå å omhandle sosiale samfunnsstrukturar til også å gå inn på språklege og grammatikalske strukturar. I det norske språket har det blir gjennomført ei nøytralisering av kjønn, der feminine suffiks i stor grad har blitt eliminerte. Samtidig har betydinga til maskuline suffiks forandra seg, og desse er i stor grad no oppfatta som kjønnsnøytrale. I tillegg har ein gjennomført ei aktiv innføring av kjønnsnøytrale titlar i arbeidslivet i Norge. I det spanske språket har ein derimot sett ei synleggjering av kjønn i språket, der ein dannar nye feminine ord, hovudsakleg med stamme i maskuline ord, ved hjelp av tilgjengelege feminine suffiks i det spanske språket. To av synleggjeringsstrategiane er nettopp feminiseringa av jobbtitlar og bruken av doble kjønnsmarkerte ord når ein refererer til ei samansett gruppe eller ein ukjend referent, i staden for den maskuline forma som vanlegvis har blitt brukt som generisk term. På norsk vert dette språket ofte kalla kjønnsnøytralt eller kjønnsbalansert språk medan det på spansk gjerne vert kalla 'ikkje-diskriminerande språk'. Utviklinga av kjønnsspråk grunnar i den sterke relasjonen mellom grammatisk kjønn og biologisk kjønn i levande menneskelege substantiv og den tradisjonelt ujamne representasjonen av kvinner og menn i språket. Dette studiet sett fokus på ein type språkbruk som er sterkt knytta til politiske og ideologiske overbevisingar som såleis er ein del av bodskapen til talaren. Analysen baserar seg på eit empirisk autentisk materiale der ein studerar ikkje profesjonelle tolkar si omsetjing av kjønnsspråket i ein venezuelansk feministisk tale. Studiet har som mål å avdekkje i kva grad tolkane overførar kjønnsspråket si form til sine måltekstar. Dette kan seie noko om deira forståing av kjønnsspråkets betyding generelt, og i ein politisk og femenistisk kontekst spesielt. en
dc.format.extent 1548497 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso spa eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Lenguaje de género es
dc.subject Lenguaje no sexista es
dc.subject Interpretación consecutiva es
dc.subject Traducción es
dc.subject Género gramatical es
dc.title La traducción del lenguaje no sexista: Un estudio cualitativo de la interpretación consecutiva del español al noruego sp
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Spansk språk og latinamerikastudier en
dc.type.course SPLA350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Spansk språk: 026 nob
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 711128 eng
dc.type.program MAHF-SPLA


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account