BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Kvalifiseringsprogrammet – nye muligheter for fattige? En kvalitativ studie av muligheter og utfordringer ved kvalifiseringsprogrammet

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Hansen, Hege eng
dc.date.accessioned 2011-08-16T12:53:45Z
dc.date.available 2011-08-16T12:53:45Z
dc.date.issued 2009-07-01 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4877
dc.description.abstract Background: Poverty is a core issue in health promotion. The links between sosioeconomical factors and health are well documented. The “Qualification programme” is a new programme for longterm clients of social security. The political aim is to fight poverty mainly through labour. Purpose: Governmental documents claims that close follow-up service and individually adapted strategies are central features in the programme. A monthly benefit-payment is supposed to make the participants economically independent. The study aims at exploring and describing the contents of the “Qualification programme” when it is put into practice. There are no former studies on the subject, therefore I hope to find new evidence from the field of practice. Material and methodology: The material was collected through qualitative semistructured in depth interviews with five strategically chosen informants working in the social security system. The analyses of the transcribed data was based on ad hoc methodology for finding categories developed from the data. The discussion was based on empowerment theory. Conclusions: Adjustment to the expressed needs of the participants seems to be a more important priority than the overall goal of work. The informants question the possibility of finding proper work for some participants. There seem to be a great emphasis on participation and autonomy. This in combination with system flexibility may give the long term social client new possibilities for selfempowerment. The programme seems to have limited influence on structural determinators of poverty and health. Key issues: Poverty, longterm clients of social security, social security system, “Qualification programme”, labour, empowerment. en_US
dc.description.abstract Bakgrunn: Fattigdom er et sentralt tema i helsefremmende arbeid. Sammenhenger mellom sosioøkonomiske forhold og helse er veldokumentert. Kvalifiseringsprogrammet er et nytt program for langtids sosialklienter. Det politiske målet er å bekjempe fattigdom hovedsakelig gjennom arbeidsrettede tiltak. Hensikt: I følge politiske retningslinjer vil tett individuell oppfølging og skreddersydde aktivitetsopplegg stå sentralt i programmet. Månedlig utbetaling av stønad skal bidra til å gjøre deltakerne mest økonomisk selvhjulpen. Studien har til hensikt å utforske og beskrive innholdet i programmet når det omsettes til praksis, innenfor en velferdsstatlig kontekst. Det foreligger ikke tidligere forskning på programmet, derfor håper jeg å fremskaffe ny kunnskap om praksisfeltet. Materiale og metode: Materialet er innsamlet gjennom kvalitative semistrukturerte dybde intervju med fem strategisk utvalgte informanter ansatt i sosialtjenesten. Analysen av transkribert data baserte seg på ad hoc meningsgenerende metode. Kategorier og mønstre ble utviklet med utgangspunkt i dataene. Diskusjonen er basert på empowerment teori. Konklusjon: Tilpasning til deltakernes uttrykte behov synes å ha blitt prioritert fremfor målsetningen om arbeid. Informantene stiller seg spørrende til muligheten til å finne relevant arbeid til en del av disse brukerne. Deltakelse og selvbestemmelse synes å bli tillagt stor vekt. Dette sammen med fleksibilitet fra systemets side, kan gi langtids sosialklienter nye muligheter for myndiggjøring. Programmet synes å ha begrenset innflytelse på strukturelle determinanter for fattigdom og helse. Nøkkelord: Fattigdom, langtids sosialklienter, sosialtjenestesystemet, velferdsstat, kvalifiseringsprogrammet, arbeid, empowerment. en_US
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Longterm clients of social security eng
dc.subject Empowerment eng
dc.subject Poverty eng
dc.subject Social security system eng
dc.subject Qualification programme eng
dc.subject Labour eng
dc.title Kvalifiseringsprogrammet – nye muligheter for fattige? En kvalitativ studie av muligheter og utfordringer ved kvalifiseringsprogrammet eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i helsefag. Helsefremmende arbeid nob
dc.type.course HEFR395 eng
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Social work: 360 eng
dc.type.program MAPS-HEFR eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account