BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) - Et salutogent perspektiv

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Neerland, Gunhild
dc.date.accessioned 2012-08-15T09:29:48Z
dc.date.available 2012-08-15T09:29:48Z
dc.date.issued 2012-05-20
dc.date.submitted 2012-05-20 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5953
dc.description.abstract I de siste årene har barneverninstitusjoner vært under press, blant annet ved at det å plassere barn og ungdom i barneverninstitusjoner blir sett på som en form for „siste utvei‟(Backe-Hansen, Backeteig, Gautun, & Grønningsæter, 2011). Med utgangspunkt i synet på institusjoner som en siste utvei er målsetningen med denne studien å undersøke hva ungdom som bor på barneverninstitusjon opplever har betydning for utvikling av opplevelse av sammenheng (OAS). Begrepet OAS er knyttet til teorien om salutogenese, og handler om individets kognitive og emosjonelle tilnærming til livet. Det ble foretatt kvalitative livsverden-intervju av seks ungdommer i alderen 15 til og med 18 år, fra fire ulike institusjoner. Salutogenese ble brukt som et teoretisk rammeverk i analysen av datamaterialet, i tillegg til teori som kan knyttes til et aktørperspektiv. De viktigste funnene var at ungdommene opplevde at det var et fokus på problemene som gikk på bekostning av en helhetlig tilnærming, og at de i liten grad følte seg ivaretatt som aktører. På bakgrunn av funnene redegjøres det for ulike faktorer som kan virke inn på ungdommenes erfaringer i kontakt med barnevernet. Ved å se på disse faktorenes varierende tilstedeværelse i hver enkelt informants historie forsøkes det å si noe om ungdommenes opplevelse av sammenheng, og om det å motta hjelp fra barnevernet er fremmende eller hemmende med tanke på vekst og utvikling. Konklusjonen er at det i større grad bør legges til rette for at ungdommene blir sett utifra et helhetlig perspektiv, og at de bør få være aktører i den grad rammene tillater det. En slik tilrettelegging vil sannsynligvis føre til at ungdommene har bedre forutsetninger for å få en styrket OAS mens de bor på institusjon. en
dc.format.extent 1427034 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Barnevern en
dc.subject Barneverninstitusjoner en
dc.subject Ungdom en
dc.subject Salutogenese en
dc.title Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) - Et salutogent perspektiv en
dc.type Master thesis en
dc.type.degree Master en
dc.type.course MABARN351 en
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Social work: 360 en
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 762106 en
dc.type.program MAPS-BARN en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account