BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) - Et salutogent perspektiv

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Neerland, Gunhild eng
dc.date.accessioned 2012-08-15T09:29:48Z
dc.date.available 2012-08-15T09:29:48Z
dc.date.issued 2012-05-20 eng
dc.date.submitted 2012-05-20 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5953
dc.description.abstract I de siste årene har barneverninstitusjoner vært under press, blant annet ved at det å plassere barn og ungdom i barneverninstitusjoner blir sett på som en form for „siste utvei‟(Backe-Hansen, Backeteig, Gautun, & Grønningsæter, 2011). Med utgangspunkt i synet på institusjoner som en siste utvei er målsetningen med denne studien å undersøke hva ungdom som bor på barneverninstitusjon opplever har betydning for utvikling av opplevelse av sammenheng (OAS). Begrepet OAS er knyttet til teorien om salutogenese, og handler om individets kognitive og emosjonelle tilnærming til livet. Det ble foretatt kvalitative livsverden-intervju av seks ungdommer i alderen 15 til og med 18 år, fra fire ulike institusjoner. Salutogenese ble brukt som et teoretisk rammeverk i analysen av datamaterialet, i tillegg til teori som kan knyttes til et aktørperspektiv. De viktigste funnene var at ungdommene opplevde at det var et fokus på problemene som gikk på bekostning av en helhetlig tilnærming, og at de i liten grad følte seg ivaretatt som aktører. På bakgrunn av funnene redegjøres det for ulike faktorer som kan virke inn på ungdommenes erfaringer i kontakt med barnevernet. Ved å se på disse faktorenes varierende tilstedeværelse i hver enkelt informants historie forsøkes det å si noe om ungdommenes opplevelse av sammenheng, og om det å motta hjelp fra barnevernet er fremmende eller hemmende med tanke på vekst og utvikling. Konklusjonen er at det i større grad bør legges til rette for at ungdommene blir sett utifra et helhetlig perspektiv, og at de bør få være aktører i den grad rammene tillater det. En slik tilrettelegging vil sannsynligvis føre til at ungdommene har bedre forutsetninger for å få en styrket OAS mens de bor på institusjon. en
dc.format.extent 1427034 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Barnevern eng
dc.subject Barneverninstitusjoner eng
dc.subject Ungdom eng
dc.subject Salutogenese eng
dc.title Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) - Et salutogent perspektiv eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course MABARN351 eng
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Social work: 360 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 762106 eng
dc.type.program MAPS-BARN eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account