BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Ungdom i lavinntektsfamilier. Mobbing blant ungdommer som lever med lav inntekt i familien

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Rønning, Maria Ebbesvik eng
dc.date.accessioned 2012-08-15T11:11:17Z
dc.date.available 2012-08-15T11:11:17Z
dc.date.issued 2012-05-21 eng
dc.date.submitted 2012-05-21 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5954
dc.description.abstract Norwegian Social Research (NOVA) started in 2000 a research study to cover a period of 10 years. They collected quite comprehensive data about children and youth whilst growing up in families sufficing on a low income. Based on the income statistics from Statistics Norway (SSB), two samples were drawn: a low-income sample, and a control sample. The lowincome sample was drawn from families who had below 60% of the Norwegian median income as of 2000. The control sample was drawn from families in all income groups. The families were interviewed in 2003, 2006 and in 2009, and the following paper is based on the data from 2009. In this paper, the relationship between low income and bullying will be analysed by statistical analysis. Tests will also be done to see if there are any differences between boys and girls in the study considering their involvement in bullying. In addition, this study will investigate whether or not contact with the Child Protection Services has any impact on the youths’ involvement in bullying. Cross table analysis and chi-square tests shows that the low-income sample has a higher involvement in bullying than the control sample, although several of the results were not statistically significant. Depending on the type of bullying, between 4.6% and 9.5% of the low-income sample reports that they are bullied on a regular basis. Between 2.4% and 5.9% of the control sample report the same. Between 11.1% and 14.0% of the low-income sample reports that they bully others, while 5.0% - 10.4% of the control sample reports the same. In the low-income sample there was a distinct difference between the sexes regarding their involvement in bullying. This was not seen in the control sample. Being in contact with the Child Protection Services seemed to increase the risk of being involved in bullying, both as a bully and as a bully victim. en
dc.description.abstract I år 2000 startet Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) en longitudinell studie av barns levekår i lavinntektsfamilier. To utvalg ble trukket til studien; et lavinntektsutvalg og et kontrollutvalg, basert på inntektshistorikk hos Statistisk Sentralbyrå (SSB). Lavinntektsutvalget hadde i år 2000 under 60% av medianinntekten. Det ble samlet inn data i 2003, 2006 og 2009 ved hjelp av strukturerte intervjuer og selvutfyllingsskjema. I denne oppgaven vil data fra 2009-innsamlingen bli benyttet, og ungdommene var på dette tidspunktet mellom 12 og 18 år. Hovedfokuset i denne oppgaven er å undersøke om det er noen sammenheng mellom lavinntekt og mobbing ved hjelp av statistiske analyser. Det blir sett på om det er en særlig risiko for mobbing å leve med stabil lav inntekt i familien, og om opplevelse av familieøkonomien har betydning. I tillegg blir eventuelle kjønnsforskjeller undersøkt, og det blir undersøkt om kontakt med barnevernet øker risikoen for mobbing. Problemstillingene blir undersøkt ved hjelp av krysstabellsanalyser og chi-squaretester. Hovedfunnene er at lavinntektsutvalget kommer noe dårligere ut enn kontrollutvalget i alle testene, selv om ikke alle forskjellene er signifikante. Avhengig av mobbetype, rapporterer mellom 4.6% og 9.5% av lavinntektsutvalget at de blir mobbet jevnlig, mot mellom 2.4% og 5.9% av kontrollutvalget. Mellom 11.1% og 14.0% av lavinntektsutvalget rapporterer at de mobber andre, avhengig av mobbetype, mot 5.0% - 10.4% av kontrollutvalget. Stabil lavinntekt ble funnet å utgjøre en større risiko i forhold til om ungdommene mobbet andre, enn for om de selv ble mobbet. Opplevd familieøkonomi ble derimot sett i sammenheng med økt risiko for å bli utsatt for mobbing. Kjønnsforskjellene ble målt til å være større i lavinntektsutvalget enn i kontrollutvalget. Å ha kontakt med barnevernet ble ansett som en særlig risikofaktor i forhold til om ungdommene i lavinntektsutvalget ble innblandet i mobbing. en
dc.format.extent 512232 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Ungdom eng
dc.subject Lavinntekt eng
dc.subject Mobbing eng
dc.subject Barnevern eng
dc.title Ungdom i lavinntektsfamilier. Mobbing blant ungdommer som lever med lav inntekt i familien en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course MABARN351 eng
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Social work: 360 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 762106 eng
dc.type.program MAPS-BARN eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account