BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

En krise som lå i luften. En studie av Bergen kommunes håndtering av den ekstreme luftforurensningen i Bergen vinteren 2009/-10

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Olsen, Henning Stokkeland eng
dc.date.accessioned 2012-09-28T11:02:47Z
dc.date.available 2012-09-28T11:02:47Z
dc.date.issued 2012-06-07 eng
dc.date.submitted 2012-06-07 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6063
dc.description.abstract Vinteren 2009/-10 opplevde Bergen at luftkvaliteten ble svært dårlig. Uvanlige værforhold forverret Bergens permanente luftkvalitetsproblemer og bidro til å skape en ekstraordinær forurensningsepisode. Den dårlige luftkvaliteten utgjorde en helsemessig utfordring for befolkningen, og en rekke aktører fra ulike forvaltningsnivå og sektorer engasjerte seg for å få bukt med problemet og sikre byens befolkning ren luft. Siktemålet med studien er å beskrive og forklare luftforurensningskrisens forløp, håndtering og ettervirkning. Dette vil jeg gjøre ved å fokusere på følgende problemstilling: «Beskrive og forklare Bergen kommunes håndtering av den ekstreme luftforurensningen i Bergen vinteren 2009/-10» Studien har et beskrivende og et forklarende siktemål. Oppmerksomheten i den beskrivende delen rettes først og fremst mot Bergen kommunes håndtering av den ekstreme luftforurensningen, og samarbeidet med andre involverte aktører. Her vil jeg vektlegge hvilke tiltak de involverte myndighetene iverksatte for å hindre krisen i å eskalere samt utfordringer knyttet til flernivåstyring, spesialisering og samordning. Foruten selve håndteringen av krisen, vil avhandlingen ta for seg hvilke forebyggende tiltak kommunen gjennomførte i forkant og hvilke ettervirkninger krisen fikk med særlig fokus på læring og endring. For å svare på problemstillingens forklarende del benyttes tre organisasjonsteoretiske perspektiver - et instrumentelt-strukturelt perspektiv, et interessehevdingsperspektiv og et institusjonelt-kulturelt perspektiv - for å forstå og forklare luftforurensningskrisens forløp, håndtering og ettervirkning. Avhandlingen viser at det var gjort få forebyggende tiltak i forkant av luftforurensningskrisen, og at de som var etablert ikke fungerte etter hensiktene. Det tok lang tid før politiske og administrative ledere i Bergen kommune erkjente at de stod ovenfor en krise. Når krisen først ble erkjent ble imidlertid en omfattende tiltaksinnsats iverksatt, uten å resultere i merkbart redusert trafikk eller bedret luftkvalitet. Samordningen var preget av uklare ansvarsforhold og spenninger mellom ulike forvaltningsnivå og sektorer. Avhandlingen viser dessuten at luftforurensningskrisen har resultert i visse oppfølgingstiltak, både lokalt og nasjonalt, samt at problematikken omkring lokal luftforurensning har stått sentralt på den politiske agendaen og i det offentlige ordskiftet i etterkant. Ut fra studien synes håndteringen av luftforurensingskrisen i Bergen i ulik grad å ha vært preget av individuelle aktørers påvirkning, interessemotsetninger og institusjonsforsvar. eng
dc.format.extent 1038530 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Krise eng
dc.subject Krisehåndtering eng
dc.subject Lokal luftforurensning eng
dc.subject Bergen kommune eng
dc.subject Flernivåstyring eng
dc.subject Wicked problems eng
dc.subject Miljøproblem eng
dc.subject Kvalitativt casestudie eng
dc.subject Institusjonelt-kulturelt perspektiv eng
dc.subject Interessehevdingsperspektiv eng
dc.subject Instrumentelt-strukturelt perspektiv eng
dc.subject Samordning eng
dc.subject Spesialisering eng
dc.subject Risiko eng
dc.title En krise som lå i luften. En studie av Bergen kommunes håndtering av den ekstreme luftforurensningen i Bergen vinteren 2009/-10 eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course AORG350 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 731111 eng
dc.type.program MASV-AORG eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account