BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

La mise en scène en classe

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Sæterdal, Ingeborg K eng
dc.date.accessioned 2012-10-01T06:18:22Z
dc.date.available 2012-10-01T06:18:22Z
dc.date.issued 2012-05-14
dc.date.submitted 2012-05-14 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6074
dc.description.abstract Sammendrag Denne oppgaven tar for seg samhandling mellom lærer og elev i en pedagogisk situasjon. Skolen kan bli sett på som en arena med egne koder og regler for samhandling. Denne studien tar utgangspunkt i en klasse i Frankrike og en klasse i Norge. Jeg har nærmet meg emnet gjennom en observasjonsstudie. Analysen av funnene er både deskriptiv og komparativ. Forskningsspørsmålene handler om hvordan samhandlingen utspiller seg og hvordan og på hvilken måte lærer og elev snakker til hverandre på i en klasseromssituasjon. For å finne svar på dette gjennomførte jeg en observasjon på to ulike videregående skoler, en i Frankrike og en skole i Norge. I løpet av feltarbeidet tok jeg notater av det som ble sagt og gjort i løpet av timene. Det er disse notatene som danner utgangspunktet for analysen. For å beskrive samhandlingen har jeg anvendt Goffman sine teatermetaforer. Siden dette er en studie som foruten å være sosiologisk også er pedagogisk og lingvistisk, har jeg brukt den norske pedagogen Nordahl (2002) og den franske lingvisten Kerbrat-Orecchioni (2011) i analysen. Noen av hovedfunnene i denne studiene dreier seg om måten samhandlingen utspiller seg på. Jeg merket meg at i Frankrike er samhandlingen i stor grad styrt av læreren. Det er hun som bestemmer temaet og hvem som kan ta ordet i timene. Både åpning og lukking av samhandlingssituasjonene bestemmes av henne. I Norge så dette ut til å være en forhandling mellom lærer og elev. Elevene kunne i større grad påvirke gjennomføringen av timene. De kunne også åpne og lukke samhandlingene. Noen ganger noterte jeg at de også introduserte nye temaer. Et annet funn er området eller stedet samhandlingen foregår på. I Frankrike observerte jeg at undervisning og samhandling alltid foregikk offentlig eller i plenum. Det vil si at læreren og elevene aldri hadde utveksling mellom to eller tre personer uten at de andre elevene var tilskuere til samhandlingen. I Norge observerte jeg både en privat og offentlig samhandling. Den offentlige samhandlingen fant som regel sted når informasjonen var nødvendig for samtlige elever. Ellers ble det gitt enkelt informasjon til hver av elevene. Hvordan de ulike lærerne uttrykker seg er også et av hovedfunnene i denne oppgaven. Formuleringen til den franske læreren virker mer direkte enn den norske læreren sin formulering. Den norske læreren har en mildere fremtoning som ytterligere er preget av ord som mykner uttrykket. Til slutt er det noen funn på høflighet. I Frankrike observerte jeg to fenomener av høflighet, en formell høflighet og en mer uhøflig fremtoning. I den norske klassen registrerte jeg en mer familiær eller uformell høflighet. eng
dc.format.extent 1941860 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fre eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.title La mise en scène en classe eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Fransk en
dc.type.course FRAN350 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 711125 eng
dc.type.program MAHF-FRAN eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account