BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Ansvarsmekanismer i helseforetaksmodellen. Om endringer i fødetilbudet ved to lokalsykehus

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Kalsnes, Ingrid
dc.date.accessioned 2012-10-03T06:00:42Z
dc.date.available 2012-10-03T06:00:42Z
dc.date.issued 2012-06-06
dc.date.submitted 2012-06-06 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6092
dc.description.abstract Våren 2011 ble sykehusene hyppig omtalt i mediene som følge av vedtak om funksjonsendringer i flere helseforetak. Spesielt oppmerksomhet fikk sakene som omhandler endringer i fødetilbud ved lokalsykehusene. Denne studien har hatt som formål å kartlegge hvilke ansvarsmekanismer som kommer til uttrykk i fødesakene i to lokale helseforetak. Ansvarsmekanismer kan si noe om hvilke aktører som tar beslutninger, og på hvilket grunnlag. Kartleggingen er gjort med utgangspunkt i fem kategorier; politiske-, managerialistiske-, profesjonelle-, legale- og sosiale ansvarsmekanismer. Datamaterialet er hentet fra fødesaken ved Nordfjordeid sykehus i Helse Førde HF, og fødesaken ved Odda Sykehus i Helse Fonna HF. Begge helseforetakene eies av det regionale helseforetaket Helse Vest RHF. Helse Vest RHF ga styrene i Helse Førde HF og i Helse Fonna HF i oppdrag å utarbeide et lokalt tilpasset fødetilbud i sine nedslagsfelt. Kartleggingen viser at det er managerialistiske- og profesjonelle ansvarsmekanismer som klarest kommer til uttrykk i de to fødesakene. Managerialistiske ansvarsmekanismer som følge av foretaksstruktur og organisering, profesjonelle ansvarsmekanismer som følge av nye krav til fødselsomsorgen som styrene måtte ta hensyn til når fødetilbudet skulle utredes. Det har videre vært en ambisjon å forklare hvorfor ansvarsmekanismene kommer til uttrykk og hvilke eventuelle virkninger de har fått. Tre organisasjonsteoretiske perspektiver er benyttet; et instrumentelt perspektiv, et interessehevdingsperspektiv, og et historisk-institusjonelt perspektiv. Perspektivene fremsetter forklaringer på hvorfor de profesjonelle og managerialistiske ansvarsmekanismene ble så viktige i disse sakene, og hvorfor andre ansvarsmekanismer ikke kommer til uttrykk. Videre fremsetter perspektivene forklaringer på hvilke virkninger dette har i praksis og hvordan endringene i fødetilbudet ble mottatt i lokalsamfunnene. eng
dc.format.extent 1312257 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.title Ansvarsmekanismer i helseforetaksmodellen. Om endringer i fødetilbudet ved to lokalsykehus eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master en
dc.type.course AORG350 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 731111 en
dc.type.program MASV-AORG eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account