Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTesdal, Simon Breivik
dc.date.accessioned2020-12-19T00:51:01Z
dc.date.available2020-12-19T00:51:01Z
dc.date.issued2020-12-19
dc.date.submitted2020-12-18T23:00:22Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2720435
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg unge mennesker sitt forhold til personalisert politikk. Studien er basert på åtte enkeltintervjuer gjennomført våren 2020. Oppgaven tar utgangspunkt i tre klipp av Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum hvor han figurerer i tre ulike underholdningsprogrammer: Reisen hjem, Broompraten og Nytt på nytt. Utvalget består av åtte personer i aldersgruppen 20 til 26 år. I studien tar jeg utgangspunkt i retoriske og medievitenskapelige teorier for å forsøke å forklare hvordan unge mennesker opplever politikere i ikke-politiske, personaliserte programmer. Oppgaven presenterer fire temaer som kan deles inn i to hovedkategorier. Den første forteller oss om informantenes generelle oppfatning av personalisering og mediedekningen av politikk. Den andre forteller oss om informantenes opplevelse av moderne politikere, og deres deltagelse i denne typen programmer. Oppgaven argumenterer for at personfokuset i politikken oppleves som et nødvendig onde, som fører med seg flere negative, enn positive konsekvenser. Samtidig viser de unge en klar forventning til at politikere skal dele av privatlivet fordi det gir dem muligheten til selv å avgjøre om politikeren er en god representant for deres politiske synspunkter. Oppgaven argumenterer også for at de unge, i møtet med politikere i underholdningsprogrammer, vurderer troverdighet og autentisitet basert hovedsakelig på magefølelse. Videre argumenteres det i oppgaven for at politikeres autoritet avgjøres av at det er samsvar mellom liv og lære, og at en god partileder er en som klarer å være en menneskelig representasjon av partiets politiske synspunkter. Min studie er et bidrag til retorikk, og medievitenskapelig som gjennom intervjuer viser hvordan retoriske og medievitenskapelige konsepter blir vurdert og forstått av et ungt publikum.
dc.description.abstractThis master thesis deals with young people in their relation to personalized politics. The study is based on eight individual interviews conducted in the spring of 2020. The thesis is based on three video clips of Center Party leader Trygve Slagsvold Vedum where he appears in three different entertainment programs: Reisen hjem, Broompraten and Nytt på nytt. The selection of informants consists of eight people in the age group of 20 to 26 years old. The study is based on rhetorical and media scientific theories to try to explain how young people experience politicians in non-political, personalized programs. The study presents four themes that can be divided in to two main categories. The first tells us about the informants’ general perception of personalization and the media coverage of politics. The other tells us about the informants’ experience of modern politicians, and their participation in this type of programs. The thesis argues that the focus on personal aspect of politicians is perceived as a necessary evil, which leads to more negative than positive consequences. At the same time, young people show a clear expectation that politicians should share from their personal life, because it gives people the opportunity to decide for themselves whether the politician is a good representative of their political views. The thesis also argues that young people, in the meeting with politicians in entertainment programs, assess credibility and authenticity based mainly on a gut feeling. Furthermore, the thesis argues that politicians' authority is determined by the fact thar there is a correspondence between life and doctrine, and that a good leader of a political party is one who manages to be the human representation of the party’s political views. My study is a contribution to rhetoric, and media science which through interviews show how rhetorical and media scientific concepts are assessed and understood by a young audience.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectmedialisert
dc.subjectikke-retorisk politikk
dc.subjectPersonalisering
dc.subjectmediert
dc.subjectSenterpartiet
dc.subjectretorikk
dc.subjectTrygve Slagsvold Vedum
dc.subjectunderholdningsprogrammer
dc.subjectmedievitenskap
dc.titlePolitiker – person eller profesjon?
dc.title.alternativePolitician - person or profession?
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-12-18T23:00:22Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i medier og kommunikasjon
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116
fs.subjectcodeMEVI350
fs.unitcode15-17-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel