Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPerghem, Elena
dc.date.accessioned2021-03-20T00:50:24Z
dc.date.available2021-03-20T00:50:24Z
dc.date.issued2021-03-20
dc.date.submitted2021-03-19T23:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2734580
dc.description.abstractBruken av audiovisuelt materiale i fremmedspråkundervisning har vokst raskt, ikke bare på grunn av den økende vekten på kommunikative teknikker innen fremmedspråkpraksis, men også på grunn av økende bevissthet rundt de fordelene mediet har når det gjelder læring. Film er et anerkjent læringsverktøy i undervisning av fremmedspråk. Formålet med denne studien har vært å se nærmere på filmens didaktiske potensiale i fremmedspråkundervisningen, og studiens problemstilling lyder som følger: hvordan kan bruk av film gjennom et målrettet opplegg støtte læring av italiensk som fremmedspråk og øke motivasjon i en Vg3-klasse i Norge? Kognitive prosesser som oppmerksomhet, prosessering av informasjon, hukommelse, samt ulike aspekter knyttet til motivasjon og forskjellige metoder som den kommunikative, den interkulturelle og den humanistiske metoden, blir diskutert ut ifra ulike teoretiske perspektiver. Videre presenteres det et didaktisk opplegg basert på utvalgte scener av filmen Bangla. L’amore ai tempi delle seconde generazioni (2019) di Phaim Bhuiyan. Undervisningsopplegget er delt i tre faser: førvisning (elevene bygger opp sine forventninger, blir motivert og tilegner seg nødvendige kulturelle og språklige forkunnskaper); underveisvisning (elevene jobber både på en analytisk og en kreativ-produktiv måte ved å fokusere på handling og på rene språklige aspekter); ettervisning (elevene reflekterer over, bruker og utdyper det de har lært). Masteroppgavens problemstilling blir videre sett i lys av elevens tanker og didaktiske refleksjoner omkring motivasjon, interesser, mål, forkunnskaper, erfaringer knyttet til bruk av film i undervisning og opplevde læringsutbytte. Prosjektet bygger på empiri innsamlet gjennom spørreskjema og observasjoner. Resultatene viser at bruk av film blir forstått av elever som et læringsverktøy med potensiale for godt læringsutbytte. Kombinasjonen av visuelle og verbale ledetråder gjør målspråket mer ekte for elevene, den øker motivasjonen og kan akselerere læringsprosessen. Film gjenspeiler i tillegg samfunnet den blir laget i og gir innsikt i ulike kulturer ved å skildre typiske konflikter og mellommenneskelige relasjoner. Slik lever elevene seg inn i andre menneskers verdener, og bli bevisste ikke bare andres, men også sin egen kulturelle bakgrunn. Masteroppgaven konkluderer med at film bidrar til å stimulere elevenes motivasjon, til å skape et trygt miljø i tråd med prinsippene i en humanistisk affektiv tilnærming til undervisning og til å øke både kommunikativ og interkulturell kompetanse hos elevene.
dc.language.isoita
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleIl film come strumento glottodidattico nell’apprendimento dell’italiano LS - Studio in una classe quinta superiore di un liceo norvegese
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-03-19T23:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeItaliensk mastergradsoppgave
dc.description.localcodeITAL350
dc.description.localcodeMAHF-ITAL
dc.subject.nus711126
fs.subjectcodeITAL350
fs.unitcode11-20-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel