Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHermansen, Sarah
dc.contributor.authorSekkingstad, Ida Kristine
dc.date.accessioned2021-05-25T06:40:20Z
dc.date.available2021-05-25T06:40:20Z
dc.date.issued2021-04-03
dc.date.submitted2021-05-21T22:01:08Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756137
dc.description.abstractStress blant sykepleiere har fått mye oppmerksomhet de siste årene og studier har vist at sykepleiere generelt har høye krav i arbeidet, noe som kan være en stressbelastning. Hensikten med denne studien var å undersøke om sykepleiere har fått mer stress over en periode på ti år. I tillegg var det ønskelig å finne ut om sosial støtte og individuelle forskjeller ville ha en innvirkning på mengden opplevd stress. Studiens overordnede rammeverk bestod av Jobbkrav-ressurs modellen, hvor sosial støtte og personlighetstrekk ble ansett som ressurser. Studien baserer seg på data fra norske sykepleiere som er medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. Resultatene fra variansanalysene støtter ikke antagelsene om at sykepleiere har opplevd økt grad av jobbkrav og rolleambiguitet. Videre viser resultatene at sykepleierne har opplevd økt grad av rollekonflikt. Hypotesene om at sosial støtte har en påvirkning på opplevde krav, støttes. Avslutningsvis viste resultatene at personlighetstrekk ikke har en påvirkning på opplevde krav, med unntak av planmessighet som ble vist å ha en liten betydning for opplevde jobbkrav. Inneværende studie viser at sykepleiere generelt opplever høye krav i arbeidet, men at det ikke har vært noen særlig utvikling i perioden fra 2008 til 2018. Videre viser studien at sosial støtte har en betydning på mengden stress sykepleierne opplever, og at individuelle forskjeller er av mindre betydning i denne sammenhengen.
dc.description.abstractStress among nurses has obtained a lot of attention in recent years. Studies have shown that nurses have generally high demands at work, which can be perceived as stress. The objective of this study was to explore whether nurses have experienced increased stress over a period of ten years. In addition, the study wanted to reveal whether social support at work and individual differences would have an impact on the amount of stress experienced. The overall framework of the study consisted of the Job demands-resource model, where social support and personality traits were regarded as resources. The sample of the study consisted of Norwegian nurses, being members of Norsk Sykepleierforbund. The results from the analysis of variance did not support the hypothesis regarding that nurses have experienced an increased degree of job demands and role ambiguity. Furthermore, the results indicate that nurses have experienced an increased degree of role conflict. The hypotheses that social support had an impact on the perceived demands, were supported. Finally, the results showed that personality traits did not have an impact on the perceived demands, except conscientiousness which had a small impact on perceived job demands. The present study indicates that nurses have generally high demands at work, but that the development from 2008 to 2018 has been minor. Furthermore, the study reveals that the degree of social support affects the amount of stress experienced by nurses, and that individual differences are of minor importance in this regard.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectSykepleiere
dc.subjectvariansanalyse
dc.subjectstress
dc.subjectpersonlighet
dc.subjectJobbkrav-ressurs modellen
dc.subjectsosial støtte
dc.titleUtviklingen av stress over tid blant norske sykepleiere
dc.title.alternativeThe development of stress over time among Norwegian nurses
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-05-21T22:01:08Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
dc.description.localcodeMAPSYK345
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK345
fs.unitcode17-35-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel