Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKjenes, Adrian Teige
dc.contributor.authorKarlsen, Chris-Andre
dc.date.accessioned2021-05-31T06:27:25Z
dc.date.available2021-05-31T06:27:25Z
dc.date.issued2021-04-03
dc.date.submitted2021-05-28T22:00:58Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756947
dc.description.abstractDestruktiv ledelse har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og studier har vist en rekke negative konsekvenser som følge av passiv ledelse. Hensikten med denne dagbokstudien er å undersøke sammenhengen mellom daglig passiv unnvikende ledelse og daglig jobbengasjement. Det er også ønskelig å undersøke hvorvidt daglig selv-initiert lekende arbeidsdesign i form av moro og/eller konkurranse har en dempende effekt på den antatte negative sammenhengen. Studiens datainnsamling baserer seg på et utvalg av 63 kadetter fra Sjøkrigsskolen som besvarte et daglig spørreskjema i 20 påfølgende dager ombord på KNM Statsraad Lehmkuhl under et seiltokt over Atlanterhavet. Resultatene fra flernivåanalysene støtter antagelsen om at daglig passiv unnvikende ledelse har en negativ sammenheng med daglig jobbengasjement. Studiens resultater støtter også antagelsen om at daglig selv-initiert lekende arbeidsdesign i form av moro og konkurranse har en positiv sammenheng med daglig jobbengasjement. Videre ble det ikke funnet støtte for at selv-initiert lekende arbeidsdesign i form av moro har en dempende effekt, mens i motsetning til hva vi forventet indikerer studien at selv-initiert lekende arbeidsdesign i form av konkurranse forsterker den negative sammenhengen mellom passiv unnvikende ledelse og kadettenes daglige jobbengasjement. Studien viser at selv-initiert lekende arbeidsdesign i form av moro og konkurranse er en proaktiv strategi for å øke kadettenes daglige jobbengasjement, men kompenserer ikke for manglende ledelse.
dc.description.abstractDestructive leadership has received a lot of attention in the past few years, and studies have shown several negative consequences as a result of passive leadership. The purpose of this diary study is to examine the relationship between daily passive avoidant leadership and daily work engagement. It is also desirable to investigate whether daily playful work design in the form of fun and/or competition has a dampening effect on the assumed negative connection. The study's data collection is based on a sample of 63 cadets from the Naval Academy who answered a daily questionnaire for 20 consecutive days aboard the KNM Statsraad Lehmkuhl during a voyage across the Atlantic. The results from the multi-level analyzes support the assumption that daily passive avoidant leadership has a negative correlation with daily work engagement. The results of the study also support the assumption that daily playful work design in the form of fun and competition has a positive correaltion with daily work engagement. Furthermore, there was not found support that playful work design in the form of fun has a dampening effect, but contrary to what we expected, the study indicates that playful work design in the form of competition reinforces the negative connection between passive avoidant leadership and the cadet´s daily work engagement. The study shows that playful work design in the form of fun and competition is a proactive strategy to increase the cadet´s daily work engagement, but does not compensate for the lack of leadership.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectPassiv unnvikende ledelse
dc.subjectjobbengasjement
dc.subjectselv-initiert lekende arbeidsdesign i form av moro og konkurranse
dc.subjectjobbkrav-ressurs modellen
dc.subjectkvantitativ dagbokstudie
dc.titlePassiv unnvikende ledelse og daglig jobbengasjement i en maritim og operativ arbeidssetting: Den modererende rollen til selv-initiert lekende arbeidsdesign i form av moro og konkurranse
dc.title.alternativePassive avoidant leadership and daily work engagement in a maritime and operational work setting: The moderating role of playful work design in the form of fun and competition
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-05-28T22:00:58Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
dc.description.localcodeMAPSYK345
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK345
fs.unitcode17-35-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel