Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTenstad, Live Marie
dc.contributor.authorOwe, Henriette Hedemann
dc.date.accessioned2022-06-22T06:33:02Z
dc.date.available2022-06-22T06:33:02Z
dc.date.issued2022-05-19
dc.date.submitted2022-06-20T22:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2999927
dc.description.abstractDen stadig endrende sikkerhetspolitiske situasjonen Norge står overfor, stiller krav til en økt operativ evne, noe som kan oppnås gjennom militærtrening. Inneværende studie tok utgangspunkt i en maritim operasjon som Sjøkrigsskolen i Bergen gjennomfører årlig. Målet var å undersøke hvorvidt det finnes en gruppeforskjell mellom høy og lav personlig hardførhet i nivåer av opplevd mestringstro, kognitiv fleksibilitet og preferanse for beslutningsstil. Ved bruk av et pre-postdesign, ble det videre mulig å undersøke effekten av den maritime operasjonen på kadettenes nivåer av opplevde mestringstro, kognitive fleksibilitet og preferanse for beslutningsstil, samt identifisere om effekten var ulik for de to gruppene (høy og lav personlig hardførhet). Studien benyttet Banduras sosial-kognitive teori som teoretisk rammeverk. Dataene ble samlet inn ved bruk av spørreskjema distribuert til kadettene før og etter den maritime operasjonen i desember 2021, og ble videre analysert ved bruk av Statistica versjon 64. Resultatene viste at den maritime operasjonen medførte en økning i opplevd mestringstro for begge gruppene. Det ble også funnet en gruppeforskjell i kognitiv fleksibilitet, der gruppen høy personlig hardførhet hadde et høyere nivå av kognitiv fleksibilitet. Det ble avdekket en samlet preferansetendens for bruk av rasjonell beslutningsstil, etterfulgt av intuitiv, avhengig og spontan beslutningsstil. Preferansen var lavest for unnvikende beslutningsstil. Studien gir et unikt innblikk i effekten maritim militærtrening har på psykologiske faktorer i en usikker verden, noe som kan være av betydning for revidering av eksisterende treningsprogram og seleksjonsprosesser i Forsvaret.
dc.description.abstractThe shifting political and safety situation in Norway demands the need for more military operational capacity, which can be achieved through military training. The present study was based on a maritime operation that the Norwegian Naval Academy in Bergen conducts annually. The aim was to examine whether there was a group difference between high and low personal hardiness in levels of self-efficacy, cognitive flexibility, and preference for decision-making style. Furthermore, the objective was to examine the effect of the maritime operation on the cadets' self-efficacy, cognitive flexibility, and preference for decision-making style, and if the maritime operation had different effects on the two groups (high and low personal hardiness). Bandura's social-cognitive theory was used as a theoretical framework. The study used a pre-post design and data were therefore collected through a questionnaire distributed to the cadets before and after the maritime operation in December 2021, and further analyzed using Statistica version 64. The results showed that the maritime operation led to an increase in self-efficacy for both groups. A group difference in cognitive flexibility was also discovered, where the high personal hardiness group had a higher level. An overall preference for rational decision-making style was uncovered, followed by intuitive, dependent, and spontaneous decision-making style. The preference was lowest for the avoidant decision-making style. The study provides a unique insight into the effect of maritime military training on psychological factors in an uncertain world, which may be beneficial when revising training programs and selection in the Norwegian Armed Forces.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectpersonlig hardførhet
dc.subjectMilitærtrening
dc.subjectkognitiv fleksibilitet og beslutningsstil
dc.subjectopplevd mestringstro
dc.titleMaritim militærtrening i en usikker verden: En studie av sammenheng mellom personlig hardførhet, opplevd mestringstro, kognitiv fleksibilitet og beslutningsstil i en maritim kontekst
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-20T22:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK360
dc.description.localcodeINTL-KMD
dc.description.localcodeINTL-JUS
dc.description.localcodeINTL-MN
dc.description.localcodeINTL-PSYK
dc.description.localcodeINTL-SV
dc.description.localcodeINTL-HF
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.description.localcodeINTL-MED
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK360
fs.unitcode17-35-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel