• Skaping av meirverdi gjennom opne data om kollektivtrafikk 

      Bergheim, Livar (Master thesis, 2015-05-04)
      Tema i denne oppgåva er opne data, med ei avgrensing mot kollektivtrafikkdata. Djupnestudien er retta mot verksemda til Skyss, det fylkeskommunale kollektivtrafikkselskapet i Hordaland. Omgrepet opne data" inneber at andre ...