Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLandewall, Freja Marieeng
dc.date.accessioned2015-09-04T10:58:17Z
dc.date.available2015-09-04T10:58:17Z
dc.date.issued2015-05-31
dc.date.submitted2015-05-31eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10400
dc.description.abstractMidtøstens regimestabilitet ble kraftig utfordret av den arabiske våren som startet i 2010. Autoritære statsledere som hadde sittet ved makten i decennier i Tunisia og Egypt måtte bøye av for et massivt folkeopprør. I løpet av 2011 ble nye valglover vedtatt. Tunisia innførte forholdstallsvalg og Egypt innførte et blandet system. Etter avholdte valg i 2011 har de to landene gått i svært ulik retning. I Egypt har militæret reetablert sin maktposisjon i landet, mens Tunisia har hatt en reel demokratisk utvikling. Hvorfor innførte Egypt og Tunisia valgsystemene de gjorde etter den arabiske våren, og hvilke konsekvenser hadde dette? Oppgaven er en komparativ casestudie med et most similar system design der problemstillingen besvares gjennom en analyse av litterære sekundærkilder. Oppgaven konkluderer med at både aktører, struktur og kontekst påvirket valg av valgsystem i Egypt og Tunisia. Disse faktorene påvirket også valgsystemenes konsekvenser når det kommer til legitimitet og maktfordeling. Hvorvidt valgresultatet blir sett på som legitimt kan henge sammen med hvor inkluderende prosessen med å velge valgsystem er. Valgresultatet i Egypt og Tunisia viser at det er en sammenheng mellom maktstrukturene som fantes når valgsystemet ble etablert og de maktstrukturene som fantes etter valget, noe som tidligere er blitt hevdet av blant annet Joseph Colomer (2005) og Kenneth Benoit (2007). Da denne studien er av to muslimske land i Midtøsten og Nord-Afrika, der begge landene gikk gjennom et maktskifte etter en revolt, vil forhåpentligvis studien kunne danne grunnlag for videre forskning på hvilke faktorer som er særdeles viktige for demokratiutvikling i denne regionen.en_US
dc.description.abstractThe regime stability in the Middle East was sharply challenged by the Arab Spring that started in 2010. Authoritarian leaders who had been in power for decades in Tunisia and Egypt had to yield to a massive popular revolt. During 2011 new electoral laws were adopted. Tunisia introduced a proportional representation system and Egypt introduced a mixed system. After elections in 2011 the two countries have gone in different directions. In Egypt the military re-established its position of power, while Tunisia have had a real democratic development. Why did Egypt and Tunisia choose the electoral systems they did after the Arab Spring, and what were the consequences of these? The thesis is a comparative case study with a most similar system design" where the research question is answered through an analysis of literary secondary sources. The thesis concludes that both actors, structure and context influenced the choice of electoral system in Egypt and Tunisia. These factors also influenced the election systems' impact when it comes to legitimacy and power sharing. Whether the election results are seen as legitimate may be related to how inclusive the process of selecting the election system was. The election results in Egypt and Tunisia show that there is a relationship between power structures that existed when the electoral system was adopted and the power structures that existed after the elections, which previously have been claimed by Joseph Colomer (2005) and Kenneth Benoit (2007). Since this study focus on two Muslim countries in the Middle East and North Africa, where both countries experienced a power shift as a result of a revolt, this study could hopefully form the basis for further research on the factors that are of particularly importance for the development of democracy in this region.en_US
dc.format.extent1924892 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectvalgsystemeng
dc.subjecttransisjoneng
dc.subjectfolkeopprøreng
dc.subjectdemokratiseringeng
dc.subjectdemokratiassistanseeng
dc.subjectdemokratieng
dc.subjectvalglovereng
dc.subjectforholdstallsvalgeng
dc.subjectmilitær maktposisjoneng
dc.subjectmaktfordelingeng
dc.subjectdemokratiutviklingeng
dc.titleValgets kval. Hvorfor innførte Tunisia og Egypt valgsystemene de gjorde etter den arabiske våren, og hvilke konsekvenser hadde dette?eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMaster i Erfaringsbasert master i demokratibygging
dc.description.localcodeSAMPOL650
dc.description.localcodeMASV-DEMOK
dc.subject.nus731112eng
fs.subjectcodeSAMPOL650


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel