Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGabrielsen, Eirik Rogne
dc.date.accessioned2017-06-28T12:05:35Z
dc.date.available2017-06-28T12:05:35Z
dc.date.issued2017-06-24
dc.date.submitted2017-06-23T22:00:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16115
dc.description.abstractThis master`s thesis examines what role theory plays in the development of students knowledge, at the Postgraduate Certificate in Education (PGCE). This education pro-gram gives teacher-students the possibility to learn theoretical knowledge on campus, and receive first-hand experience as teachers in different schools. Much of the previous research has focused on how teacher-students experience the relationship between the-ory and practice. The main findings seem to be that teacher-students experience theory as lacking in practical relevance. The purpose of this study is to increase the understand-ing on what role theory plays in the development of PGCE-students knowledge, in their first period of practice. This is done by applying Wenigers graded concept of theory as a form of knowledge transformation between campus and schools. This qualitative study has observed and interviewed five PGCE-students. Observations took place when they were practicing as teachers in schools, and these observations formed the basis of the interview. The interviews were split into two themes. The first theme involved questions that urged the teacher-students to reflect on their teachings. The second theme involved questions that urged them to reflect on the education pro-gram (PGCE). This study is done in line with a constrictive paradigme. The researcher and the participants construct knowledge together. This study shows that PGCE-students value practice over theory. However, in the inter-views the students introduce theoretical terms in relation to their experiences in the field of practice. This study argues that the students concretize theoretical terms, through practical experiences. It is argued that both the theoretical terms and perspectives, as well as the practical experiences the student-teachers acquire through teaching in the field of practice, are important for the development of the PGCE-students own knowledge base.en_US
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven omhandler hvilken rolle teori har for utviklingen av kunnskap hos studenter ved Praktisk-Pedagogisk utdanning. Gjennom PPU-studiet skal studentene både få undervisning i teoretiske perspektiv på campus, og gjøre egne erfa-ringer i praksis ved ulike skoler. Mye av den tidligere forskningen har undersøkt hvor-dan lærerstudenter opplever forholdet mellom teori og praksis på lærerutdanningen. Praksis verdsettes høyest, og det etterspørres teori som er relevant for praksis. Formålet med denne oppgaven er å bidra med en økt forståelse av hvilken rolle teori har for ut-viklingen av PPU-studenters kunnskap, i deres første praksisperiode. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i Wenigers graderte teoriforståelse, som en måte å transformere kunn-skap mellom campus og skole. I denne kvalitative studien har fem PPU-studenter blitt observert under en undervis-ningstime i praksis. Observasjonene dannet grunnlaget for intervjuene, der intervjuet kan sies å være todelt. Den første delen omhandlet den aktuelle studentens undervis-ningstime, mens den andre delen omhandlet studentenes ulike opplevelser knyttet til PPU. Studien er gjort utifra et konstruktivistisk paradigme, der forsker og deltaker sam-men konstruerer kunnskap. Studien viser at PPU-studentene, slik som den tidligere forskningen finner, fremhever praksis som det viktigste for deres profesjonelle utvikling. Til tross for at studentene verdsetter praksis høyest, introduseres teoretiske begrep underveis når studentene re-flekterer i intervjuene. Studien viser at studentene anvender teoretiske begreper i sam-spill med konkrete praksissituasjoner. Gjennom erfaringer fra praksis, konkretiserer stu-dentene de teoretiske begrepene de har med seg fra undervisningen på campus. Det ar-gumenteres for at både teoretiske perspektiver og begreper, samt de konkrete praksiser-faringene studentene får gjennom undervisningshandlinger, er avgjørende for PPU-stu-dentenes utvikling av kunnskap.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectpedagogisk praksis
dc.subjectlærerutdanning
dc.subjectpraktisk-pedagogisk utdanning
dc.subjectteori og praksis
dc.subjectpraksis
dc.subjectkunnskap
dc.subjectstudent
dc.subjectpedagogikk
dc.subjectkunnskapsutvikling
dc.subjectutvikling
dc.title"Vi kommer med Vygotsky og Klafki" - En kvalitativ undersøkelse av PPU-studenters teoretisering av praksiseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-23T22:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i pedagogikk
dc.description.localcodePED395
dc.description.localcodeMAPS-PED
dc.subject.nus724112eng
fs.subjectcodePED395
fs.unitcode17-42-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel