Show simple item record

dc.contributor.authorSelstø, Mona Straume
dc.contributor.authorSkotheimsvik, Tonje Rasmussen
dc.date.accessioned2018-08-30T12:05:27Z
dc.date.available2018-08-30T12:05:27Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.date.submitted2018-06-12T22:00:55Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18324
dc.description.abstractKunnskap om faktorer som påvirker etterlevelse av sikkerhetsrutiner har trolig avgjørende betydning for arbeidsplass sikkerhet, særlig i sikkerhetskritiske kontekster hvor avvik kan medføre alvorlige konsekvenser. Hensikten med denne kvantitative dagbokstudien er å undersøke hvorvidt daglig eksponering for passiv-unnvikende ledelse påvirker daglig etterlevelse av sikkerhetsprosedyrer i en operativ militær kontekst. Medarbeidernes grad av disposisjonell moralsk utkobling og intoleranse for usikkerhet (IU) ble undersøkt som mulige moderatorer for denne sammenhengen. Studiens datainnsamling baserer seg på et utvalg av 77 kadetter fra den Norske Sjøkrigsskolen. Samtidig som de deltok på et seiltokt over atlanterhavet, besvarte kadettene et spørreskjema i 30 etterfølgende dager. I forkant av seilasen fylte de også ut et generelt spørreskjema som undersøkte deres disposisjon for moralsk utkobling, IU og andre personlighetstrekk. Resultatet fra flernivåanalysen viser at daglig passiv-unnvikende ledelse, etter det ble kontrollert for daglig transformasjonsledelse, var positivt relatert til daglig sviktende sikkerhetsetterlevelse. Videre ble denne sammenhengen moderert av kadettenes nivå av moralsk utkobling og IU, ved at forholdet var sterkere for kadettene som skåret lavt. Passiv-unnvikende ledelse hadde ikke betydning for etterlevelsen til kadettene med høy skåre på moderator variablene. Med bakgrunn i dette er det grunnlag for å hevde at passiv-unnvikende ledelse kan være skadelig for sikkerhetsetterlevelse, samt at kjennetegn ved medarbeiderne kan påvirke når og i hvilken grad passiv-unnvikende ledelse er skadelig. Studiens implikasjoner for teori og praksis diskuteres avslutningsvis.en_US
dc.description.abstractKnowledge of factors that affect compliance with safety regulations is likely to be important for workplace safety, especially in safety-critical contexts where deviations can cause serious consequences. The aim of this quantitative diary study is to investigate the daily effect of passive-avoidant leadership on followers' daily level of compliance with safety procedures in an operational military context. Employees' degree of dispositional moral disengagement and intolerance of uncertainty (IU) were investigated as possible moderators for this relationship. The data is based on a selection of 77 cadets from the Norwegian Naval Academy who participated in a mandatory voyage across the Atlantic Ocean. While traveling, the cadets filled out a questionnaire for 30 consecutive days. Prior to the voyage the cadets also filled out a questionnaire measuring moral disengagement, IU and other stable personality characteristics. Results from the multi-level analysis revealed that daily passive-avoidant leadership was positively related to daily non-compliance, after controlling for daily transformational leadership. Furthermore, the main effect was moderated by moral disengagement and IU. The relationship was stronger for the cadets who scored low on moral disengagement and IU, while passive-avoidant leadership had no significant effect on non-compliance for the cadets who scored high on the moderator variables. Thus, the results indicate that passive-avoidant leadership can be detrimental for safety compliance, and that employee characteristics affect when and to what extent passive-avoidant leadership is harmful. The study's implications for theory and practice are discussed.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectsviktende sikkerhetsetterlevelseeng
dc.subjectsafetyeng
dc.subjectsikkerheteng
dc.subjectmoralsk utkoblingeng
dc.subjectintolerance of uncertaintyeng
dc.subjectdagbokstudieeng
dc.subjectintoleranse for usikkerheteng
dc.subjectmoral disengagementeng
dc.subjectnon-complianceeng
dc.subjectpassive-avoidant leadershipeng
dc.subjectpassiv-unnvikende ledelseeng
dc.subjectdiary studyeng
dc.titleDaglig sammenheng mellom passiv-unnvikende ledelse og sviktende sikkerhetsetterlevelse: Den modererende rollen til moralsk utkobling og intoleranse for usikkerheteng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-12T22:00:55Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK360
dc.subject.nus736999eng
fs.subjectcodeMAPSYK360
fs.unitcode17-35-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record