Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSlåke, Anders Løkeland
dc.date.accessioned2018-10-22T16:19:41Z
dc.date.available2018-10-22T16:19:41Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.date.submitted2018-06-19T22:00:10Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/18663
dc.description.abstractThe research question answered in this thesis is “How have Polish immigrants in Norway historically been portrayed by the NRK through its television broadcasts from 1970 to 2008? How can this development be explained?”. The study is two-fold, consisting of one quantitative part and one qualitative part. The quantitative examines text-based programme descriptions from the NRK’s internal SIFT database. The qualitative part presents findings from qualitative content analyses of a single programme from every decade in the period. In searching to explain the development, theory on stereotypes, transnational construction of class, depiction of Polish immigrants in European migration film and differences in national value dimensions are utilised. The results reveal a primarily sympathetic approach to Polish immigrants which has fluctuated over time. The results of the study indicate three important factors which contribute to shaping the portrayal of Polish immigrants in the NRK: the situation in Poland at the time of broadcast (and reception of this in Norway), confirmation of the Norwegian national narrative (as presented in the NRK) and the NRK’s own bylaws (concrete internal guidelines utilised in the NRK’s selection process).en_US
dc.description.abstractProblemstillinga som blir svara på i dette studiet er «Korleis har polske innvandrarar i Noreg historisk vorte portrettert av NRK gjennom NRK si kringkasting av fjernsyn frå 1970 til 2008? Korleis kan denne utviklinga bli forklart?». Studiet er todelt, beståande av ein kvantitativ- og ein kvalitativ del. Den kvantitative delen undersøker tekstbaserte programskildringar frå NRK sin interne database SIFT. Den kvalitative delen presenterer funn frå kvalitative innhaldsanalysar av eit enkelt program per tiår i perioden. I søkinga etter å forklare utviklinga, vert det nytta teori om stereotypiar, transnasjonal konstruksjon av klasse, framstilling av polske innvandrarar i europeisk migrasjonsfilm og skilnadar i nasjonale verdidimensjonar. Resultata viser ei i hovudsak sympatisk tilnærming til polske innvandrar, som har svinga noko over tid. Resultata indikerer tre viktige faktorar som bidrar til å forme framstillinga av polske innvandrarar i NRK: situasjonen i Polen i tida då framstillinga blir kringkasta (samt mottakinga av denne i Noreg), stadfestinga av det norske nasjonale narrativ (som presentert i NRK) samt NRK sine eigne vedtekter (konkrete interne retningslinjer nytta i NRK sin utvalsprosess).en_US
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectnorwegian broadcasting corporationeng
dc.subjectnorwayeng
dc.subjectportrayaleng
dc.subjectbroadcastingeng
dc.subjectnorsk rikskringkastingeng
dc.subjectmediaeng
dc.subjectpolandeng
dc.subjectserviceeng
dc.subjectnorwegianeng
dc.subjectpolisheng
dc.subjectpoleseng
dc.subjectimmigrationeng
dc.subjectminorityeng
dc.subjectnationaleng
dc.subjectdepictioneng
dc.subjectnrkeng
dc.subjectcoverageeng
dc.subjectpubliceng
dc.subjectimmigranteng
dc.titlePortraying a Major Minority in Televised Public Service Broadcasting. Portrayal of Polish Immigrants in the Norwegian Broadcasting Corporationeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2018-06-19T22:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgåve i medievitskap
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116eng
fs.subjectcodeMEVI350
fs.unitcode15-17-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel