Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMøvik, Elise
dc.date.accessioned2018-10-22T16:37:45Z
dc.date.available2018-10-22T16:37:45Z
dc.date.issued2018-06-28
dc.date.submitted2018-06-27T22:00:04Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/18667
dc.description.abstractWomen and men have historically been assigned specific roles and attributes, which have continually contributed to a constant definition of what exactly represents their identity. Popular culture plays a central role in the spread of different ideas and cultural constructions of the sexes. By focusing on a popular cultural text, this study shows different forms of representations and understandings of women and men, who may potentially say something about the role of gender and masculinity discourse in what we like to call our everyday lives. I will attempt to analyze how a selection of norwegian secondary students assesses a gender and masculinity discourse, using focus group interviews about the television series named Jessica Jones. Based on the display of one episode from the first season of the tv-series, this studie explores which gender-related discourses are activated along the way in conversations about the characters and the course of action that unfolds. What kind of understandings of the gender thematics do these students have, and do they challenge some stereotypes in the discussions about Jessica Jones? What are the premises for the interpretations that are being made and what can they potentially mean in a cultural and public context?en_US
dc.description.abstractKvinner og menn har historisk sett blitt tildelt spesifikke roller og egenskaper, som kontinuerlig har bidratt til en stadig definering av hva som utgjør akkurat deres identitet. Populærkulturen spiller en sentral rolle i spredningen av ulike ideer om kjønn og kulturelle konstruksjoner av disse. Ved å rette fokus mot en populærkulturell tekst, viser denne studien til ulike former for fremstillinger og forståelser av kvinner og menn, som potensielt kan ha noe å si for hva slags rolle kjønns- og maskulinitetsdiskursen vil spille i det vi liker å kalle vår hverdag. Jeg vil ved hjelp av fokusgruppeintervjuer med utgangpunkt i tv-serien Jessica Jones, forsøke å analysere hvordan et utvalg norske videregåendeelever vurderer en kjønn- og maskulinitetsdiskurs. Basert på visningen av én episode fra første sesongen av tv-serien, undersøkes det hvilke kjønnsrelaterte diskurser som aktiveres underveis i samtaler om karakterene og handlingen som utspiller seg. Hva slags forståelser av kjønnstematikken har disse elevene og utfordrer de i diskusjonene om Jessica Jones noen stereotypier? Hvilke premisser ligger til grunn for tolkningene som gjøres og hva kan disse ha å si i en kulturell og offentlig sammenheng?en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.title”Jeg synes menn er veldig dårlig representert” – En diskursanalytisk studie av norske videregåendeelevers kjønn- og maskulinitetsforståelser, med utgangpunkt i tv-serien Jessica Jones.eng
dc.title.alternative"I think men are very poorly represented" – A discourse analysis of Norwegian secondary students' gender and masculinity understandings, starting with the television series Jessica Jones.eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2018-06-27T22:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgave i medievitenskap
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116eng
fs.subjectcodeMEVI350
fs.unitcode15-17-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel