Show simple item record

dc.contributor.authorEngelsen, Knut Steinareng
dc.date.accessioned2006-12-19T12:24:34Z
dc.date.available2006-12-19T12:24:34Z
dc.date.issued2006-12-01eng
dc.identifier.isbn82-308-0262-9 (print version)
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/2008
dc.description.abstractDenne avhandlingen er en beskrivelse og analyse av erfaringene fra et tre-årig helhetlig, IKT-orientert innovasjonsprosjekt i førskole- og allmennlærerutdanningen ved Høgskolen Stord/Haugesund. I et økologisk perspektiv har jeg studert hvilke roller IKT har spilt i innovasjonsprosessen, i samspill med andre artefakter, og pedagogiske og didaktiske endringsprinsipper. Det pedagogiske hovedfokus har vært på utvikling av studentaktive læringsformer, samgangen mellom praksis- og teoridelen av utdanningene, og nye vurderingsformer. Metodisk er studien plassert innenfor et aksjonsorientert forskningsparadigme, der evalueringsdelen er basert på analyse og metaanalyse av ulike typer kvalitative data. I analysen har jeg lagt vekt på å søke et holistisk perspektiv, med sikte på å oppnå høy grad av økologisk validitet i forskningen. Teoretisk refererer analysen til et sosiokulturelt perspektiv på læring. Her har jeg også lagt stor vekt på å skape forskningsmessig legitimitet for de tause aspektene ved den kunnskap som danner basis for en grunnleggende og dyp forståelse av lærerutdanning som virksomhet. Med bakgrunn i dette, argumenterer jeg for at de tause aspektene må søkes innlemmet i analysen, og at IKT må studeres som et attributt til ulike forhold ved den aktuelle konteksten, mer enn som et eget studieobjekt i seg selv. Forskning på området IKT i læring tyder i liten grad på at innføring av IKT i seg selv bidrar til fundamentale endringer i hvordan læringsarbeidet i skolen organiseres. Videre er det mye som tyder på at didaktiske endringer først og fremst skapes av de som til daglig virker innenfor systemet, og i langt mindre grad av strateger utenfra, og som følge av ny teknologi. Dette har blitt et sentralt aspekt ved mine analyser, der jeg har søkt å finne både kontekstuelle og verktøyspesifikke forklaringer på hvorfor lærere og studenter velger å ta i bruk ulike typer IKT-baserte verktøy, i de studerte kontekstene. Min studie konkluderer med at en sentral forutsetning for at IKT skal spille en sentral og genuin rolle i de endringsprosesser hele utdanningssystemet nå er inne i, synes å være at det skapes substansiell faglig legitimitet for verktøyene. En slik legitimitet må overstige og ha et bredere fotfeste enn kun lover og planstyrte pålegg. Den skapes ikke gjennom pålegg om bruk av IKT, eller ut ifra mer eller mindre abstrakte betraktninger om IKTs betydning for læring, og samfunnsutviklingen generelt sett. Mine analyser indikerer at genuin faglig legitimitet for IKT først skapes når aktørene opplever at dette er redskaper som substansielt hjelper dem i undervisnings- og læringsarbeidet for å oppnå sine mer overordnede læringsmål, eller når det gjelder å utvikle læringsmiljøet i ønsket retning. Man har etter hvert høstet lang erfaring med kompetanseutvikling på IKT-området, for spesielt interesserte. Mine studier viser at kompetanseutvikling for lærende, uten den samme interesse og motivasjon for feltet, gir helt andre utfordringer. En sentral forutsetning for denne typen kompetanseutvikling er først og fremst at det skapes legitimitet for IKT. Her har jeg i min studie sett spesielt på vurderingsordningene og IKTs rolle når det gjelder å utvikle nye, mappebaserte vurderingsformer, til erstatning for tradisjonelle eksamensbaserte. Mine analyser bygger opp under andre studier som indikerer at mapper synes å være et sterkt innovativt artefakt. Samtidig viser mitt materiale at digitale redskaper og infrastruktur er sentrale virkemidler for å utvikle mappeordninger, som er samarbeidsorienterte med stor grad av medstudentinvolvering, og som legger stor vekt på metakognitive aspekter, som selvvurdering og refleksjon. Disse konklusjonene bygger blant annet på en empirisk analyse av fire ulike fagbaserte mappeordninger i allmennlærerutdanningen ved Høgskolen Stord/Haugesund.no_NO
dc.format.extent1147672 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleGjennom fokustrengsel. Lærerutdanningen i møte med IKT og nye vurderingsformernob
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320::Informasjons- og kommunikasjonssystemer: 321nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record