Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSteinshamn, Synnøve
dc.contributor.authorBrumoen, Eline Kjus
dc.date.accessioned2019-07-31T11:35:09Z
dc.date.available2019-07-31T11:35:09Z
dc.date.issued2019-07-31
dc.date.submitted2019-07-30T22:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20608
dc.description.abstractSelvfølelsen er et populært fokusområde i selvhjelpslitteraturen. Selvfølelsesbegrepet ser ut til å være et sentralt element i selvhjelpskulturens forståelse av at subjektet er i stand til å skape sitt eget liv, uavhengig av ytre faktorer. Selvhjelpslitteraturen konstruerer og uttrykker normer om identitet og sosiale forhold, og bør derfor bli møtt med kritisk analyse. Denne studien tar sikte på å undersøke diskursive konstruksjoner av selvfølelsen. Vi benytter en modifisert versjon av Parkers (1992) tilnærming til en Foucauldiansk diskursanalyse for å besvare problemstillingen: Hvordan konstrueres “selvfølelsen” i nyere skandinavisk selvhjelpslitteratur? Seks diskurser ble identifisert i analysen: “Nyliberalistisk diskurs”, “Panoptisk diskurs”, “Emansipatorisk diskurs”, “Sunnhetsdiskurs”, “Åndelig diskurs” og “Psykologifaglig diskurs”. Diskursene knytter selvfølelsen til subjektets autonomi og ansvar, disiplin, selvkontroll, helse og mulighet til å bli sitt egentlige selv. Nyliberalisme og psykologi er to fremtredende sannhetsregimer som opprettholder og blir opprettholdt av diskursene. Vi har argumentert for at samspillet mellom nyliberalisme og psykologi fremmer en individualisme som medfører en forståelse av at de fleste problemer kan og bør løses med utgangspunkt i subjektet. Selvhjelpslitteraturen stimulerer ikke leseren til å stille spørsmål ved samfunnsstrukturelle forhold, men oppfordrer subjektet til å fokusere på seg selv. Vi har argumentert for at dette fokuset på selvet og selvfølelsen kan ha skadelige konsekvenser både for det enkelte subjekt og for samfunnet.en_US
dc.description.abstractSelf-esteem is a popular focus area in self-help literature. The concept of self-esteem seems to be a central element in the self-help culture's understanding of the subject as capable of creating his or her life, regardless of environmental factors. Self-help literature promotes and constructs norms concerning identity and social life and should therefore receive critical attention. The aim of the study is to explore the discursive constructions of self-esteem. We use Parker's (1992) approach to a Foucauldian discourse analysis to answer the research question: How is "self-esteem" constructed in recent Scandinavian self-help literature? Six discourses were identified in the analysis: ”Neo-liberal discourse”, “Panoptic discourse”, “Emancipatory discourse”, “Health discourse, “Spiritual discourse”, and “Discourse of psychological theory”. The discourses relate self-esteem to the subject's autonomy and responsibility, discipline, self-control, health, and as linked to becoming one’s true self. Neo-liberalism and psychology are two prominent regimes of truth that support and are supported by the discourses. We have argued that the interaction between neo-liberalism and psychology promotes an individualism which entails an understanding that the solutions to both social and individual problems can be found within the subject. Self-help literature does not stimulate the reader to focus on structural problems in the larger society but encourages the subject to focus on itself. We have argued that this focus on the self and self-esteem may have harmful consequences both for the single subject and for the society in general.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectFoucauldiansk diskursanalyse
dc.subjectsosialkonstruksjonisme
dc.subjectselvfølelse
dc.subjectselvhjelpslitteratur
dc.subjectnyliberalisme
dc.titleDiskursanalyse av hvordan “selvfølelsen” konstrueres i skandinavisk selvhjelpslitteratur
dc.title.alternativeDiscourse analysis of how "self-esteem" is constructed in Scandinavian self-help literature
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-07-30T22:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgåve i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK360
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.description.localcodeINTL-HF
dc.description.localcodeINTL-MED
dc.description.localcodeINTL-MN
dc.description.localcodeINTL-PSYK
dc.description.localcodeINTL-JUS
dc.description.localcodeINTL-KMD
dc.description.localcodeINTL-SV
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK360
fs.unitcode17-35-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel