Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAlvestad, Emilia Nica
dc.date.accessioned2020-06-24T05:35:00Z
dc.date.available2020-06-24T05:35:00Z
dc.date.issued2020-06-24
dc.date.submitted2020-06-23T22:00:11Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22887
dc.description.abstractForskningen viser at mennesker med flerkulturellbakgrunn har en lavere deltakelse i arbeidslivet, og opplever en høyere risiko for å være arbeidsledig sammenlignet med den etniske befolkningen. Regjeringens viktigste mål i integreringspolitikk er å sikre at alle som bor i Norge skal ta delta i arbeids- og samfunnsliv. Derfor blir deltakelse i arbeidslivet sett som en viktig opplevelse av felleskap, frihet og selvstendighet. Prosjektet kan bli sett som en virkning av den globale utviklingen, og handler om hvordan det offentlige hjelper menneske med utlandsbakgrunn med høyere utdanning til å komme seg ut i relevant arbeid. Det er et viktig nasjonalt satsingsområde. Formålet med denne oppgaven er å belyse hva det offentlige gjør og hvordan de håndterer de ulike situasjonene de kommer opp i. Det offentlige perspektiv blir tatt hensyn til oppgaven, og tar for seg anvending av samfunnets forventinger fra denne kategorien. Derfor har jeg valgt å anvende teoriene til praksis. 14 informanter fra det offentlige har deltatt i prosjektet, og har utdypet sine erfaringer, opplevelse og meninger rundt problematikken. Studien er basert på kvalitative intervjuer der informantene skisserer hindringer og utfordringer de møter, mens de kommer i kontakt med menneske med utenlandsk-bakgrunn med høyere utdanning. Meningen med denne masteroppgaven er også å belyse nødvendige tiltak som bør settes i gang for denne målgruppen. Hovedfunnet er at de profesjonelle offentlige ansatte trenger mer kunnskap og forståelse med de utfordringene som en høyt utdannet med utenlandsk-bakgrunn møter på vei til å skaffe seg arbeid.en_US
dc.description.abstractIn recent years, Norway has experienced a historically high influx of immigrants. The research shows that people with an immigrant background have a lower participation rate in the labor market and experience a higher risk of being unemployed compared to the ethnic population. The government’s main goal in integration policy is to ensure that everyone living in Norway should participate in working and social life. Therefore, work participation held to be an important experience of community, freedom and independence. The project can be an effect of global development, and is about how the public helps immigrants with higher education to get into relevant work. It is an important national focus area. The purpose of this assignment is to elucidate what the public does and how to handle the various situations in which they arise. In doing so, I have chosen to apply the theories to practice. About 14 public informants have participated in the project and have elaborated on their experiences and opinions on the problem. The study is based on qualitative interviews where the informants outline the obstacles and challenges they encounter when they are coming in contact with immigrants with higher education. The purpose of this master’s thesis is also to highlight the necessary measures that should be implemented for this target group. The main finding is that the professional public employees need more knowledge and understanding of the challenges faced by a highly educated with multicultural background on their way to obtain employment.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleHvordan hjelper det offentlige høyt utdannet menneske med utenlandsk-bakgrunn å komme seg ut i relevant arbeid?
dc.title.alternativeHow does the public help the high educated people with multicultural background to obtain a relevant work?
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-06-23T22:00:11Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK360
dc.description.localcodeINTL-HF
dc.description.localcodeINTL-MED
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.description.localcodeINTL-KMD
dc.description.localcodeINTL-PSYK
dc.description.localcodeINTL-JUS
dc.description.localcodeINTL-MN
dc.description.localcodeINTL-SV
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK360
fs.unitcode17-35-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel