Show simple item record

dc.contributor.authorMangersnes, Kenneth
dc.date.accessioned2020-06-26T04:30:35Z
dc.date.available2020-06-26T04:30:35Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.date.submitted2020-06-24T22:00:41Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23013
dc.description.abstractSkred er landskapsendrende prosesser som kan ha økonomiske og fatale konsekvenser. Skred er hurtige massebevegelser av løsmasser, vann og snø, eller en blanding av flere komponenter. Flere skadebegrensende tiltak kan benyttes for å hindre utløsning eller redusere risikoen tilknyttet skred. Det er derfor viktig å ha kunnskap om utløsningsmekanismer, bevegelsesdynamikk, utløpsdistanse og avsetninger tilknyttet skredprosesser, slik at skadebegrensende tiltak kan skje på en mest mulig effektiv måte. Skredprosessene gjør morfologiske og sedimentologiske endringer i det kolluviale miljøet, men disse endringene er ikke de samme for alle skredtyper. Det er gjennomført en detaljert kvartærgeologisk kartlegging i bratt terreng på komplekse viftesystemer ved Snøva og Ottem, i Sunndal kommune, Møre og Romsdal. For å studere aktivitet og avsetninger fra forskjellige skredprosesser, er det utført detaljerte morfologiske, sedimentologiske og stratigrafiske undersøkelser. Tolkningen av skredavsetninger er basert på et omfattende feltarbeid og studier av høyoppløselige høydemodeller, ortofoto, monitoreringsbilder og helikopterbilder. Basert på skredkartlegging er det produsert to detaljerte kvartærgeologiske kart med fokus på skråninger, hvor NGUs detaljerte SOSI-standard er benyttet, med målestokk 1:5000. Det er også studert den holocene skredaktiviteten i området, gjennom fem radiokarbondateringer av organisk materiale i naturlige snitt. Basert på analyser av overflatesedimentologi i observasjonspunkter og morfologi er det identifisert avsetninger fra steinsprang, steinskred, fjellskred, lav-/høy-viskøse flomskred, sjiktstrømmer, kanaliserte vannstrømmer, sørpeskred og snøskred. Basert på morfologi, sedimentologi og radiokarbondateringer, sammenlignet med dateringer i eksisterende litteratur, er det laget en oversikt over den holocene skredaktiviteten på Snøva og Ottem. Under tilbaketrekningen av brefronten i tidlig holocen var det stor skredaktivitet fra fast fjell og høy flomskredaktivitet. Sett bort fra fjellskred, har alle de kartlagte skredavsetningene vært aktive i gjennom holocen. Hvor høy skredaktiviteten har vært har derimot variert, og skredaktiviteten i dag er ikke nødvendigvis like stor som den var i midtre holocen.en_US
dc.description.abstractAvalanches can make a significant impact on infrastructure and can have both economic and fatal consequences. Avalanches are rapid mass movements that consist of debris, water or snow, or a mixture of multiple components. Extensive knowledge of the trigger mechanisms, dynamics, and potential run-out-distances, are required to take the correct preliminary precautions and do necessary mitigation measures in areas that are prone to avalanches. Avalanches have different destructive potentials, and in the colluvial environment, each process can be recognized by an ensemble of morphological and sedimentological attributes. An extensive and detailed Quaternary geological mapping focused on slope processes has been conducted at complex avalanche fans at Snøva and Ottem, in Sunndal municipality, Møre og Romsdal. This thesis aims to better differentiate deposits from slope processes, as well as their temporal activity throughout the Holocene, based on morphological, sedimentological, and stratigraphic investigations. The distinguishing of avalanche deposits are based on field-based methods as well as high-resolution elevation models, orthophotography, monitoring images, and images taken from a helicopter. Two Quaternary geological maps focused on slope processes are produced based on the extensive mapping, with a scale of 1:5000. The maps have been produced using NGU's standard product for detailed Quaternary geological mapping in hazardous terrain. Based on studies of sedimentology through GroundThruthing and stratigraphic investigations, as well as studies of morphology, deposits from rockfalls, rockslides, rock-avalanches, low-/high-viscosity debrisflows, sheetflows, channelized waterflows, slush-avalanches, and snow-avalanches, have been identified. An attempt to reconstruct the avalanche activity throughout the Holocene has been made, based on radiocarbon dates, field observations, and comparisons to existing literature. During the retreat of the Fennoscandian ice-sheet during the early Holocene, there was probably a high activity of slope processes. All mapped avalanches have been active throughout the Holocene, except for rock-avalanches. The temporal variation in avalanche activity, however, has varied and the activity today is not necessarily the same as it was throughout the Holocene.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subject- Kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger - Skredkartlegging - Kvartærgeologisk kartlegging - Sunndalen - Paleoklima - Flomskred - Snøskred - Steinsprang - Steinskred - Fjellskred - Løsmasseskred
dc.titleKartlegging av komplekse skredvifter ved Snøva og Ottem, Sunndal kommune, Møre og Romsdal
dc.title.alternativeMapping of complex avalanche fans at Snøva and Ottem, Sunndal municipality, Møre og Romsdal
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-06-24T22:00:41Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i geovitenskapen_US
dc.description.localcodeGEOV399
dc.description.localcodeMAMN-GEOV
dc.subject.nus756199
fs.subjectcodeGEOV399
fs.unitcode12-50-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record