Show simple item record

dc.contributor.authorNærlie, Arnstein
dc.date.accessioned2011-08-08T09:15:26Z
dc.date.available2011-08-08T09:15:26Z
dc.date.issued2011-05-16eng
dc.date.submitted2011-05-16eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4862
dc.description.abstractThe theme of this master‟s thesis is the connection between a school‟s leadership and the students‟ learning results in schools with an increased focus on learning. The intention of this thesis is to construct a body of knowledge about in what ways a school‟s leadership (primarily the principal‟s) can be of significance for students‟ learning. By using qualitative research interviews, I discuss a principal‟s leadership with four principals. It is through the principals‟ own description of how the various leadership elements are expressed and used on a daily basis that the study‟s empirical data is collected. In other words, finding the objective criteria for the best school leadership is not a goal for this study, but rather to demonstrate the contextual descriptions of the principal‟s own experiences. The principals‟ narratives from the qualitative interviews are analyzed and interpreted in light of socio-cultural theory, and is compared with former studies and research. As the thesis‟ title implies, leadership is understood as a set of relational actions. The findings are therefore also connected to the relational elements of a principal‟s leadership. The findings are collected in four categories according to how the study‟s material was coded. These categories have been labeled learning, culture, decisions & power, as well as dialog & interaction. The study shows that the most important elements of these principals‟ pedagogical leadership are connected to the following factors: a) The relationship to the people in the organization b) An understanding of the assignment c) Communication d) Clarity and predictability It is this which is the study‟s knowledge proposal, and which is presented at the end of the thesis in relation to the problem and the main questions which are derived from it.en_US
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er sammenhengen mellom rektors ledelse og elevenes lærings-resultater i skoler med høyt læringstrykk. Jeg ønsker med dette å konstruere kunnskap om på hvilke måter rektors ledelse kan være av betydning for elevenes læring. Gjennom kvalitative forskningsintervjuer samtaler jeg med fire rektorer om deres ledelse. Det er rektorenes egne beskrivelser av hvordan ledelses¬elementene kommer til uttrykk i hverdagen, som er studiens empiri. Det er med andre ord ikke et mål for denne studien å finne objektive kriterier for den beste skole¬ledelsen, men å synliggjøre de kontekstuelle beskrivelsene av rektorenes egne opp-levelser. Rektorenes fortellinger i de kvalitative intervjuene analyseres og fortolkes i lys av sosio¬kulturell teori, og sammenholdes med tidligere forskning. Som oppgavens tittel antyder, er ledelse forstått som et sett av relasjonelle handlinger. Mine funn er dermed også knyttet til de relasjonelle elementene i rektors ledelse. Jeg har valgt å samle mine funn i fire kategorier etter en koding av studiens materiale. Disse kategoriene har jeg kalt læring, kultur, beslutninger & makt, samt dialog & samhandling. Studien viser at de viktigste elementene i disse rektorenes pedagogiske ledelse er knyttet til faktorer som: a) forholdet til menneskene i organisasjonen b) forståelse av oppdraget c) kommunikasjon d) tydelighet og forutsigbarhet Det er dette som er studiens kunnskapsforslag, og som til slutt i oppgaven presenteres i forhold til problemstillingen og hovedspørsmålene utledet fra den.en_US
dc.format.extent1244205 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleSkoleledelse - en relasjonell øvelseeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.degreeMaster i Pedagogikk, IKT-basert
dc.description.localcodePED396
dc.description.localcodeMAPS-PEDIK
dc.subject.nus724112eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280eng
fs.subjectcodePED396


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record