Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHole, Torstein Nielsen
dc.date.accessioned2013-07-02T08:34:25Z
dc.date.available2013-07-02T08:34:25Z
dc.date.issued2013-05-15eng
dc.date.submitted2013-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6759
dc.description.abstractThe aim of this project has been to gain insight into subjective student experiences in upper secondary school. The background of the project has been an increased concern for school completion in the Norwegian government's development of education policies. Several studies show that Norwegian school children report relatively high school contentment compared to other countries, yet drop-out rates in upper secondary school have been stable at relatively high rates the last ten years. The eventual impact of school well-being to school withdrawal is the basis of the project. The methodological approach to the topic has been a semi-structured interview of six students in vocational upper secondary school. The interviews were conducted in autumn, 2012. The subsequent analysis was done through phenomenological method. Through these means we attempted to broaden our conception of factors which impact school experience in general and the participants' expressive stances towards different modes of activity, such as tangible and abstract subject matter. Diverse theoretical approaches, such as motivation, critical pedagogy and well-being were seen to be useful in the discussion of the participants' accounts of school experience, which in turn gave a multi-layered insight into different constituents of school life, and the different components' importance for successful school outcomes. Among the most significant findings was that the participants all found upper secondary school to be preferable compared to previous school experiences, as well as how the participants' stances towards teachers and the general social climate changed from lower to upper secondary school. The deductive approach to the problem of school experience is evident in the discussion of the findings. Increased political awareness of drop-outs led to the inquiry about school experience, which in turn led to highlight of the importance of students' bond to school, which subsequently has led to a review of the distinct aims of education in Norway. Whether schools should foremost create future workers to strengthen the Norwegian economy or to ensure a healthy mental development of its students seems to be two perspectives which should be considered further in relation to one another. A comprehensive look on what school participation ultimately should lead to seems warranted, and can be a problem for further study.en_US
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å få innsikt i videregående elevers subjektive erfaringer fra skolen. Bakgrunnen for prosjektet har vært en økt interesse for frafall i utviklingen av norsk utdanningspolitikk. Flere studier peker mot at norske elever i gjennomgående fremviser høy trivsel i skolen sammenlignet med andre land, likevel har frafallet i videregående skole vært stabilt høyt de siste ti årene. Eventuelle sammenhenger mellom trivsel og frafall er grunnlaget for prosjektet. Den metodiske tilnærmingen til emnet har vært et semistrukturert intervju av seks elever på yrkesfaglig videregående skole. Intervjuene ble gjennomført høsten 2012 og intervju-data ble analysert gjennom en fenomenologisk tilnærming. Ved bruk av disse midlene har målet vært å få innsyn i faktorer som påvirker skoleerfaringer generelt, samt deltakernes uttalte forhold til ulike aktivitetsformer, som for eksempel teoretisk og praktisk arbeid i skolen. Ulike teoretiske tilnærminger som motivasjon, kritisk pedagogikk og well-being viste seg å være relevante i diskusjonen av deltakernes uttalelser om skoleerfaringer, som også gav et mangfoldig uttrykk for ulike bestanddeler av livet på skolen, og de ulike bestanddelenes viktighet for vellykket gjennomføring av skolen. De mest fremtredende funnene var blant annet at deltagerne foretrakk videregående langt mer enn ungdomsskolen, og at deltakernes oppfatning av skolemiljøet og lærerne endret seg i overgangen til videregående skole. Den deduktive tilnærmingen til skoleerfaring er fremtredende i diskusjonen av funn. Økt politisk oppmerksomhet ledet til en undersøkelse av skoleerfaringer, som igjen ledet til undersøkelse av elevers bånd til skolen, som til slutt ledet til en diskusjon omkring de generelle mål for norsk utdanning. To perspektiver som er fremtredende her, er at skolen enten i hovedsak kan søke å tilfredsstille krav fra arbeidsmarkedet for å styrke norsk økonomi, eller sikre en robust mental utvikling hos norske elever. Disse to perspektivene i sammenheng kan undersøkes videre i nye prosjekter.en_US
dc.format.extent1248931 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectBond to schooleng
dc.subjectWell-beingeng
dc.subjectAlienationeng
dc.subjectDeweyeng
dc.subjectPracticeeng
dc.subjectUpper secondary schooleng
dc.titleSchool withdrawal in Norwegian upper secondary school: the role of students' affective bond to schooleng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Pedagogikk
dc.description.localcodePED395
dc.description.localcodeMAPS-PED
dc.subject.nus724112eng
fs.subjectcodePED395


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel