Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohansen, Rebecca Nordby
dc.date.accessioned2013-07-03T06:38:31Z
dc.date.available2013-07-03T06:38:31Z
dc.date.issued2013-05-14eng
dc.date.submitted2013-05-14eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6762
dc.description.abstractThis thesis aims to discover what characterises the training period of newly employed managers and how it affects their socialization process in the company. Pervasive findings of the research shows that the first meeting with the organization will strongly influence how well established and successful the future career will be (Jakobsen, 2003). Thus, the training of the employee plays an important part for not only the individual, but also for the organization as a whole. The study has been done in Apotek1 and is based on six qualitative interviews with six individuals where four are newly employed managers while the others are responsible for their training. This study aims to develop knowledge regarding the informant´s perception of how it is to be a newly employed manager and how training is done. The data that forms the basis of this empirical research is solely based on the informant´s own perception. The study does not wish to conclude with objective criteria for characterising the training period for newly employed managers, but to describe what characterises the period in this context. From analysing the interviews, three categories emerged. I have named these categories 1) learning and training, 2) relations and interaction, and 3) culture. These three empirical categories are interpreted and discussed on the basis of former research in this area, and Peter Senge's theory about the fifth discipline', which aims to elaborate what conditions have to be met to achieve desired learning with the individual and thus the organization. The findings would suggest that previous experience alongside what expectations the managers have play an important role on their perception of the training period. The interviewees' statements indicate that much of the learning happens beyond the training activities that the organization offers, and that learning is often a by-product of the activities being conducted to familiarize themselves with the new tasks or through informal relationships. Thus, social relations seem to have great importance for the new employee's learning and perception of the training period. What the interviewees' describe can be interpreted in a way that suggests the culture within the organization contributes to how the employees experienced taking on the new role as a leader. The findings that surfaced from this study indicate that the training period for newly employed managers in Apotek1 is characterised by individual, social and cultural learning processes. These processes are closely connected and the different relations are mutually influential.en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hva som kjennetegner opplæringsperioden til nyansatte ledere og hvordan denne perioden påvirker deres sosialiseringsprosess i bedriften. Gjennomgående funn i forskningen viser at det første møtet med organisasjonen får stor betydning for hvor godt etablert og suksessfull den videre karrieren i organisasjonen vil bli (Jakobsen, 2003). Opplæringen av nyansatte vil i lys av dette spille en sentral rolle både for individet og for organisasjonen som helhet. Studien er gjennomført i Apotek1 og baseres på seks kvalitative intervjuer med fire nyansatte ledere og to opplæringsansvarlige. Målet med studien er å utvikle kunnskap om informantenes opplevelser av det å være nyansatt leder og hvordan opplæringen gjennomføres. Det er informantenes egne beskrivelser av opplæringsperioden som er denne studiens empiri. Det er altså ikke et mål for denne studien å komme frem til objektive kriterier for hva som kjennetegner opplæringsperioden til nyansatte ledere, men å kunne si noe om hva som kjennetegner opplæringsperioden til de nyansatte lederne i denne konteksten. Gjennom analyse av intervjuene utpekte det seg tre kategorier. Disse har jeg kalt 1) læring og opplæring, 2) relasjoner og samhandling, og 3) kultur. De tre empiriske kategoriene fortolkes og drøftes i lys av tidligere forskning på området, og Peter Senges teori om den femte disiplin, som tar sikte på å forklare hvilke forhold som må ligge til rette i en organisasjonen for at individene og dermed også organisasjonen skal lære. Funnene tyder på at ledernes tidligere erfaringer og forventninger spiller en viktig rolle for hvordan de nyansatte lederne opplever opplæringsperioden. Informantenes uttalelser peker i retning av at mye av læringen skjer utover de opplæringsaktivitetene som organisasjonen tilbyr, og at læringen ofte er et biprodukt av aktiviteter som blir gjennomført for å sette seg inn i de nye arbeidsoppgavene eller gjennom uformelle relasjoner. Sosiale relasjoner virker således å ha stor betydning for den nyansattes læring og opplevelser opplæringsperioden. Intervjupersonenes beskrivelser kan videre tolkes dit hen, at opplevelsen av å inntre i en rolle som leder formes ut fra kulturen i organisasjonen. Funnene som har kommet frem i denne studien gir altså et riss av at opplæringsperioden til nyansatte ledere i Apotek1 kjennetegnes av individuelle, sosiale og kulturelle læringsprosesser. Disse er nært forbundet med hverandre og de ulike forholdene påvirker hverandre gjensidig.en_US
dc.format.extent10573039 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectNyansatteng
dc.subjectLedereng
dc.subjectOpplæringeng
dc.subjectSosialiseringeng
dc.subjectPedagogikkeng
dc.titleNyansatt leder i Apotek1 - En kvalitativ studie av opplæringsperioden til nyansatte ledereeng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Pedagogikk
dc.description.localcodePED395
dc.description.localcodeMAPS-PED
dc.subject.nus724112eng
fs.subjectcodePED395


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel