Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Hans Petter Skott
dc.date.accessioned2014-01-30T10:53:44Z
dc.date.available2014-01-30T10:53:44Z
dc.date.issued2013-11-14eng
dc.date.submitted2013-11-14eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/7741
dc.description.abstractLearning objectives are used by businesses and organisations in order to reach strategic and overarching goals. Traditionally it is believed that training and education in general will benefit the business. The fundamental concept of this idea has been that employees, as a result of enhanced knowledge, will see the opportunities to develop their own practice in a way that will benefit the business or organisation. Currently employees will experience workplace training to have a strong focus on improved work practice that again will be a contributing factor to businesses reaching their strategic and overarching objectives. The aim for this master project is to get a better understanding of individual employees' training needs situated within the organisation's overarching goals. Research undertaken with focus on workplace learning shows that self-determination is the most usual way of identifying learning outcomes and that training unfamiliar to the employee will be met with scepticism. The leader's role in identifying learning outcomes and then motivating their staff is therefore vital in order to incorporate each employee's training in an organisational perspective. In order to shed some light on these processes 7 semi-structured interviews with fire chiefs and their next in command in Oslo Agency for Fire and Rescue Services were conducted. The chiefs and their next in command were all responsible for the training of their team members. The research question for the project is: How does the Agency for fire and rescue services in Oslo work systematically and strategically with learning outcomes? Analyses illuminated that learning outcomes are identified through an overall assessment of which basic technical skills the fire-fighters must have and by assessments of how they approach the different challenges they face in their everyday work. How the individual employee meets everyday challenges and incidents are continuously evaluated by their professional leader. The leader's assessment is also the starting point for the development of new learning outcomes for the individual fire-fighter. In other words learning outcomes are in other words closely connected to the practices in the agency. Individual learning outcomes are identified and assessed based on the leaders' experientially developed knowledge.en_US
dc.description.abstractOpplæringsmål benyttes for å nå strategiske og overordnede målsettinger i bedrifter og organisasjoner i arbeidslivet. Historisk har man i yrkeslivet hatt tro på at opplæring og utdanning generelt vil komme virksomheten til gode. Idé-grunnlaget har vært forankret i troen på at ansatte som et resultat av økt kompetanse selv vil se muligheter for å videreutvikle sin egen praksis på en måte som vil komme bedriften eller organisasjonen til gode. Yrkesaktive i dag opplever at opplæringen har sterkt fokus på en forbedret arbeidspraksis, som igjen har som intensjon å bidra til at bedriftene eller organisasjonene når sine strategiske og overordnede målsettinger. Målet med dette masterprosjektet er blant annet å få en bedre forståelse for den enkelte arbeidstakerens opplæringsbehov, sett i lys av overordnede mål for organisasjonen. Tidligere forskning viser at selvbestemmelse er den vanligste formen for identifikasjon av opplæringsmål i arbeidslivet, og at opplæring som arbeidstakeren ikke er fortrolig med vil bli møtt med skepsis. Leders rolle i arbeidet med å identifisere opplæringsmål og å motivere for disse er derfor en sentral lederoppgave slik at en kan sette den enkeltes opplæring i et organisasjonsperspektiv. For å belyse dette ble det gjennomført observasjon, studier av interne arbeidsdokumenter og intervjuer av brann- og underbrannmestre som har ansvaret for opplæringen av underlagte mannskaper i Oslo Brann- og redningsetat (OBRE). Oppgavens problemstilling er som følger: Hvordan jobber Oslo Brann- og redningsetat systematisk og strategisk med opplæringsmål? Analysene av materialet viste at målene som legges grunn til for opplæringen identifiseres gjennom en overordnet og erfarings basert vurdering av hvilke grunnleggende tekniske kunnskaper ansatte må ha og gjennom å vurdere hvordan mannskapene tilnærmer seg de ulike utfordringer de står overfor i sitt arbeid. Hvordan brannmannskapene forholder seg til utfordringer og hendelser i hverdagen blir fortløpende vurdert av nærmeste faglige leder. Leders faglige vurdering blir da også utgangspunktet for arbeidet med å sette nye mål for den ansattes utvikling og læring. Opplæringsmål i OBRE er med andre ord tett knyttet til den praksisen som utføres. Individuelle opplæringsmål utformes og evalueres med lederes erfaringsbaserte kunnskap som utgangspunkt.en_US
dc.format.extent614773 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectBrann- og redningskonstablereng
dc.subjectOBREeng
dc.subjectSituert læringeng
dc.subjectErfaringslæringeng
dc.title"Der skoen trykker"eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Pedagogikk, IKT-basert
dc.description.localcodePED396
dc.description.localcodeMAPS-PEDIK
dc.subject.nus724112eng
fs.subjectcodePED396


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record