• Bevissthet 

   Hansen, Mette Kristine (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Denne artikkelen tar for seg noen av de viktigste problemstillingene som har vært debattert innen bevissthetsfilosofien de siste 25 årene. I første del omtales ulike former for bevissthet, og ulike måter å definere bevissthet. ...
  • Brytninger i ELE-tradisjonen 

   Kolflaath, Eivind (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Artikkelen diskuterer begrepsmessig mangfold på tvers av ulike lærebøker i tradisjonen som oppsto med Arne Næss’ En del elementære logiske emner (ELE). Selv om hovedtemaene i ELE-tradisjonen langt på vei har forblitt de ...
  • Examen philosophicums betydning som fellesskapsdannende grunnlag for dialog og refleksjon 

   Sampson, Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Examen philosophicum (ex.phil.) er noe det store flertallet av studenter i Norge må ta. Dette gir faget en særskilt mulighet til å virke fellesskapsdannende. Samtidig har det i de senere år vært en tendens til å utvikle ...
  • Filosofi og allmenndanning som vesentleg omstridde omgrep 

   Hansteen, Hans Marius (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Både filosofi og allmenndanning er vesentleg omstridde omgrep, som det korkje er mogleg eller ynskjeleg å gje eintydige definisjonar. Avklåring av slike omgrep dreier seg meir om å skjøna korleis og kvifor dei er omstridde, ...
  • Filosofisk vertigo: Om Cavell om skeptisisme 

   Sørli, Richard (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Philosophical skepticism is a topic that permeates Stanley Cavell’s thinking. The aim of this article is to clarify some strands in Cavell’s conception of philosophical skepticism, and to show the role appeals to what ...
  • Forord 

   Lavik, Trygve; Skjerve, Kjetil Mangset; Berdinesen, Hein (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  • Kant og stemmeretten 

   Vogt, David G. C. (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Denne artikkelen er et bidrag til debatten om velgeres moralske ansvar. Kristian Skagen Ekeli har i to artikler argumentert for at uvitende borgere har en plikt til ikke å stemme, noe han begrunner ut fra en kantiansk ...
  • Kritikk av den rene tidsdiskontering 

   Lavik, Trygve; Skjerve, Kjetil Mangset (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Artikkelen gir en innføring i og bidrar til å klargjøre debatten om ren tidsdiskontering i kostnad-nytte-analyser. Denne klargjøringen er viktig fordi debatten om ren tidsdiskontering preges av ulik systematikk, ulik ...
  • Om G. A. Cohen om penger og frihet 

   Sørli, Richard (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Er fattige mennesker i liberale kapitalistiske samfunn mindre frie enn rike mennesker? Ifølge mange, både på høyre- og på venstresiden av det politisk-filosofiske spekteret som forsvarer en negativ oppfatning av frihet, ...
  • Postintensjonal moralsk vilkårlighet 

   Brown, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Jeg har kalt artikkelen «Postintensjonal moralsk vilkårlighet». Tematikken står sentralt i en rekke filosofiske artikler på engelsk, sentrert omkring begrepet «moral luck». Jeg legger vekt på å skille mellom to underklasser ...