BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Radiografstudenters læring i praksis

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Strøm, Bergliot eng
dc.date.accessioned 2006-08-11T11:52:30Z
dc.date.available 2006-08-11T11:52:30Z
dc.date.issued 2001 eng
dc.identifier.isbn 82-8088-092-5 (electronic version) eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/1730
dc.description.abstract Tema for hovedfagsoppgaven er læring i praksis. Hvordan uttrykker radiografstudentene sine opplevelser av læring i praksis på røntgenavdelingene? Det foreligger lite forskning som spesielt omhandler læring i radiografyrket. Radiografstudentenes fortellinger er det empiriske materiale i denne undersøkelsen og danner grunnlaget for å belyse deres opplevelser av læring. Jeg har benyttet Adrian van Kaam sin fenomenologiske begrepsanalyse som metode. Hensikten er å få frem hvilke nødvendige og tilstrekkelige komponenter fenomenet læring i praksis består av. Ved å la radiografstudentene uttrykke sine opplevelser og følelser i tilknytning til læresituasjoner og hva som gjorde at de lærte, kan denne erfaringen begrepsfestes, på samme måte som andre uttrykte følelser og opplevelser. Data ble innsamlet ved hjelp av spørreskjema fra tre høgskoler som utdanner radiografer. I bearbeidelsen av datamaterialet er de seks trinnene i van Kaams analysemetode benyttet. I analysen medvirket to sakkyndige i tillegg til meg selv for å ivareta intersubjektiviteten i undersøkelsen. I spørreskjemaet ble radiografstudentene bedt om å beskrive situasjoner med opplevd læring i praksisfeltet og uttrykke hva det var som gjorde at de lærte, samt uttrykke følelsene i situasjonen. Refererte situasjoner dannet grunnlaget for opplevd læring og uttrykte følelser. De fremkomne hovedkategorier fra Uttrykk av opplevd læring var; læring gjennom egen aktiv deltakelse, i møte med pedagogisk takt, synliggjøring av omsorgsaspektet i yrket og refleksjoner rundt praksislæring. De Uttrykte følelser knyttet til læring skilte seg i tre hovedkategorier hvor følelsene uttryktes; i møte med seg selv, i møte med veileder og andre og i møte med pasienten. Resultatet fra de 98 fortellingene med i alt 639 uttrykk, viser at læring i praksis er et sammensatt fenomen med dertil flytende grenser. Likevel viste undersøkelsen konkrete og nyanserte detaljer i beskrivelsene av praksislæring. Funnene diskuteres hovedsakelig opp mot Illeris (2000) sitt læringsteoretiske ståsted og Molanders (1998) teori om kunnskap i handling. no
dc.format.extent 634508 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.title Radiografstudenters læring i praksis no
dc.type Master thesis eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280 nob
dc.rightsHolder The author eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account