BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Undersøke sammenhengen mellom jernstatus og jernabsorpsjon. Sammenligning av friske og pasienter med hemokromatose

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Bø, Eirik Svandal eng
dc.date.accessioned 2009-04-20T07:08:18Z
dc.date.available 2009-04-20T07:08:18Z
dc.date.issued 2008-06-01 eng
dc.date.submitted 2008-06-01 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3234
dc.description.abstract Jern er et essensielt spormetall som vi har ca 3-4 g av i kroppen. Jern inngår i flere proteiner, der hemoglobin er det viktigste. Jern er også delaktig i flere redoksreaksjoner i kroppen vår. Vi trenger daglig et tilskudd på 1-2 mg jern for å kompensere for tapet vi har gjennom tap av hud- og tarmceller og for kvinners menstruasjon. Kroppen vår har ingen utskillesemekanismer for jern, derfor er opptaket nøye regulert og avpasset etter behov. Behovet reduseres normalt gradvis ved øket jernlager. Jernabsorpsjonen er derfor relatert til jernstatus som i denne sammenheng er bedømt ut fra s-ferritin, et mål for størrelsen på jernlageret. Transferrinmetning er brukt som et mål for hvor mye jern som transporteres i blod til vev og organer. Transferrinmetningen øker ved økende absorpsjon av jern. Sykdommen hemokromatose er ikke uvanlig i Norge og skyldes som regel genfeil på HFE-genet. Sykdommen gjenkjennes ved at det over tid genereres et overskudd av jern, hovedsakelig i lever. Overskuddet vil til slutt komme opp i verdier som kan føre til irreversible organskader, dersom pasienten ikke blir behandlet. Et viktig kjennetegn ved hemokromatose er øket transferrinmetning, som viser at det taes opp for mye jern fra tarmen. Ettersom jernlageret øker, øker også s-ferritin. Mål: Undersøke sammenheng mellom jernstatus og absorpsjon av jern bedømt ut fra en klinisk standardmetode for jernbelastning. Se om det er forskjell på jernabsorpsjon hos friske og pasienter med hemokromatose. Metode: Vi har utført en liten åpen pilot-/casekontrollstudie med en kontrollgruppe bestående av 20 friske frivillige menn og 15 friske frivillige kvinner. Disse ble sammenlignet med en gruppe på 10 hemokromatosepasienter med ulik genstatus. Kontrollgruppen gikk først gjennom en screeningundersøkelse, der vi testet ulike parametere for å se om det var noen som ikke oppfylte inklusjonskriteriene våre. Deretter ble det utført en standard jernbelastningstest. Hemokromatosepasienter ble rekruttert fra poliklinikken på Haukeland Universitessykehus, disse gjennomgikk også en standard jernbelastningstest. Jernstatus ble bedømt ut fra transferrinmetning og s-ferritin. Også hemoglobin og andre hematologiske parametre ble registrert for å oppdage eventuelt jernmangelanemi i kontrollgruppen. Resultater: Det var store variasjoner i opptak av jern ved bruk av jernbelastningstest både i kontrollgruppen og personer med hemokromatose. Der man i begge gruppene hadde personer som ikke tok opp noe jern, til de som tok opp mye jern. Kontrollgruppen tok i snitt opp mer jern enn hemokromatosegruppen, og kvinnene hadde et høyere gjennomsnittsopptak enn mennene. Men det var ingen noen signifikant forskjell mellom disse gruppene (p=0,43). Noen hemokromatosepasienter hadde tross høy s-ferritin, uventet lav transferrinmetning. Den ene pasienten som var homozygot for C282Y og pasienten som var "combound heterzygot" C282Y/H63D hadde høyest transferrinmetning av alle, så her kan det være en sammenheng. Av hemokromatosepasientene var 4 personer genetisk normale, mens resten hadde en eller to genfeil på HFE-genet. Konklusjon: Vi finner ikke noen signifikant forskjell på opptaket av jern mellom friske personer og pasienter med påvist hemokromatose ved bruk av jernbelastingstest (p=0,25). Siden vi har en så liten kontrollgruppe og pasientgruppe er det åpenbart at det er stor usikkerhet i tallene våre og vanskelig å trekke konkrete slutninger.... no
dc.format.extent 1554976 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Hemokromatose nob
dc.subject Jernmetabolisme nob
dc.subject HFE-gen nob
dc.title Undersøke sammenhengen mellom jernstatus og jernabsorpsjon. Sammenligning av friske og pasienter med hemokromatose nob
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course FARM399 eng
dc.subject.nsi VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Kjemi: 440 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 737101 eng
dc.type.program MATF-FARM eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account