BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

"You're really just in a big bubble, with lots of stuff inside". En kvalitativ studie om internasjonalisering av høyere utdanning og utbyttet av utvekslingsopphold

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Paulsen, Oda Notevarp
dc.date.accessioned 2011-08-31T08:05:15Z
dc.date.available 2011-08-31T08:05:15Z
dc.date.issued 2011-05-09
dc.date.submitted 2011-05-09 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4903
dc.description.abstract Denne masteroppgaven omhandler internasjonalisering av høyere utdanning og mer spesifikt hvilket utbytte studenter får av å reise på utvekslingsopphold. Oppgaven tar for seg utveksling som en direkte effekt av internasjonalisering og har fokus på hvilket utbytte studentene har med hovedvekt på tre dimensjoner: kultur, språk og nettverk. Oppgavens problemstilling retter seg mot hvilke virkninger vi ser av internasjonaliseringen på mikronivå for slik å kunne illustrere hva som skjer på makronivå. Temaet for oppgaven er sosiologisk interessant å utforske da det er populært for norske studenter å utveksle til andre land, samtidig som det er stadig flere internasjonale studenter som reiser til Norge for å studere. Studien har fokus på de subjektive erfaringene og refleksjonene studentene gjør seg i forhold til oppholdet sitt i et annet land. Det teoretiske perspektivet som er tillagt analysen er først og fremst Berger og Luckmanns sosialkonstruktivistiske perspektiv (1966) som legger grunnlaget for å si noe om hvordan studentene konstruerer sin virkelighet som utvekslingsstudent. Dette gir et rammeverk for å kunne si noe om hvilken mening som tillegges livserfaringer. Kulturell og sosial kapital (Bourdieu, 1986) blir brukt for å si noe om hvilke investeringer studentene gjør under oppholdet i forhold til hvilke motiver universitetene har. Internasjonal mobilitet og erfaringene dette fører med seg utgjør menneskers kulturelle og sosiale kapital (Jonsson, 2003). Gjennom å se på studentenes erfaringer opp mot universitetenes rolle viser jeg hvordan mikro- og mesonivået er bundet sammen og har et dialektisk forhold. Denne studien viser at en stor andel av utvekslingsstudenter befinner seg i en utvekslingskultur, og blir delaktig i det jeg definerer som transnasjonale rom. Studien viser således at den nåværende modellen for utveksling blir utfordret av en ny modell; det tredje rommet. Utvekslingsopphold får dermed en ny dimensjon, som bygger på det transnasjonale heller enn det nasjonale. Kunnskapen og utbyttet studentene tilegner seg gjennom oppholdet viser seg dermed å være svært kompleks og mangfoldig, og studentene skaper slik "true transnational cultural competence" (Broady og Börjesson, 1997, i Jonsson, 2003: 117). en_US
dc.format.extent 623348 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.title "You're really just in a big bubble, with lots of stuff inside". En kvalitativ studie om internasjonalisering av høyere utdanning og utbyttet av utvekslingsopphold en_US
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Sosiologi en_US
dc.type.course SOS360 en_US
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Sociology: 220 en_US
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 732106 en_US
dc.type.program MASV-SOS en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account