BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Effektiv QUANGO for partnerskap i nord? en hypotesegenererende casestudie av Barentssekretariatets rolle i Barentssamarbeidet

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Hansen, Ingvild Strøm eng
dc.date.accessioned 2011-09-05T07:56:27Z
dc.date.available 2011-09-05T07:56:27Z
dc.date.issued 2011-06-03 eng
dc.date.submitted 2011-06-03 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4939
dc.description.abstract Formålet med denne casestudien har vært å beskrive hvilken rolle Barentssekretariatet spiller i Barentssamarbeidet, og hvorvidt Sekretariatets rolle har implikasjoner for det regionale og nasjonale politiske nivå på norsk side i Barentssamarbeidet. Barentssekretariatet har tidligere blitt evaluert av en rekke ulike forskningsinstitusjoner. Felles for disse studiene har vært et fokus på Sekretariatets praktiske virke. Til forskjell fra tidligere studier vil denne masteroppgaven sette Barentssekretariatet inn i en bredere politisk kontekst. Et innovativt teoretisk rammeverk som fokuserer på partnerskap og rollen til quasi-autonomous non-governmental organizations, såkalte QUANGOS, har lagt føringer for hva som har vært interessant å undersøke i dybden samt for hvordan oppgaven er strukturert. Hensikten har ikke vært å teste hvorvidt teori styrkes eller svekkes i empiri. I stedet har det teoretiske rammeverket vært benyttet for å få frem nye sider ved Barentssekretariatets rolle. Casestudien har tatt form både som ateoretisk, fortolkende og hypotesegenererende. Avslutningsvis vil det derfor utledes fire hypoteser om Sekretariatets rolle. en_US
dc.description.abstract The purpose of this case study is to describe the role the Barents Secretariat plays in the Barents Cooperation, and whether its role has and has had implications for the Norwegian political processes at regional and national level in the Cooperation. Different research institutions have previously evaluated the Secretariat. However, these have solely focused on the Secretariat and its internal functions. To the contrary, this thesis will attempt to understand the Secretariat's role in a wider political context. An innovative theoretical framework focusing on partnership and the role of quasi-autonomous non-governmental organizations, namely QUANGOs, will be applied to find relevant and interesting aspects of the Secretariat's role that will be further studied in the thesis. Further, the thesis will be structured around the theoretical framework. The purpose of this thesis is not to test whether the empirical evidence supports or weakens the theories. Rather, the theoretical framework is utilized in order to expose new sides of the Secretariat's role. The case study is hence atheoretical, interpretative, and hypothesizing. Consequently, four hypotheses regarding the Secretariat's role in the Barents Cooperation are generated. en_US
dc.format.extent 506238 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.title Effektiv QUANGO for partnerskap i nord? en hypotesegenererende casestudie av Barentssekretariatets rolle i Barentssamarbeidet eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Sammenliknende politikk nob
dc.type.course SAMPOL350 eng
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Comparative politics: 241 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 731114 eng
dc.type.program MASV-SAPO eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account