BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Statens pensjonsfond - Utland: En tilstrekkelig stor hvilepute?

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Gautesen, Espen
dc.date.accessioned 2011-09-07T12:07:13Z
dc.date.available 2011-09-07T12:07:13Z
dc.date.issued 2010-08-22
dc.date.submitted 2010-08-22 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4969
dc.description.abstract Denne utredningen presenterer en vurdering av hvorvidt den forventede øk-ningen i pensjonsutbetalingene er finanserbare. Vi ønsker samtidig å besvare om Statens pensjonsfond - Utland er tilstrekkelig stort til å demme opp for eventuel-le underskudd på offentlige budsjett. Vi ser på inntektspensjonsdelen i det re- formerte pensjonssystemet og tilpasser dette i en overlappende generasjonsmo-dell. Videre gjør vi detaljerte fremskrivninger av den demografiske strukturen i Norge og det offentliges netto kontantstrøm fra petroleumssektoren. Effektene på pensjonsutgiftene som følge av den generelle aldringen i befolkningen analy-seres i en numerisk simuleringsmodell. Uten de årlige overføringene fra Statens pensjonsfond - Utland finner vi at offentlig sektor går med underskudd i hele rapporteringsperioden, som er fra og med 2009 til 2060. Inkluderes overføringene (realavkastningen) fra pensjons-fondet i offentlige inntekter, snus derimot underskuddene til overskudd i samtli-ge år. Siden analysen kun tar hensyn til inntektspensjonsdelen i folketrygden, kan vi ikke gi noe presist svar på om pensjonsfondet er en tilstrekkelig stor buf-fer til å dekke andre aldersrelaterte utgifter en_US
dc.format.extent 4196834 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject OLG no
dc.subject Dødssannsynligheter no
dc.subject Statens netto kontantstrøm no
dc.subject Petroleumssektoren no
dc.subject Simuleringsmodell no
dc.subject Gams no
dc.title Statens pensjonsfond - Utland: En tilstrekkelig stor hvilepute? en_US
dc.type Master thesis en_US
dc.type.degree Master en_US
dc.type.course ECON390 en_US
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212 en_US
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 734103 en_US
dc.type.program MASV-SØK en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account