Now showing items 1-1 of 1

  • Barnet si stemme i fylkesnemndsvedtak 

    Skjelvan, Marita Brekke (The University of Bergen, 2011-05-20)
    Barn har gjennom barnekonvensjonen og norsk lovverk fått eigne rettar som blant anna gjev dei rett til å delta og bidra i eiga sak. Artikkel 12 i barnekonvensjonen (1989) heimlar barn sin rett til å bli høyrt i alle ...
    Master thesis