BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

'Ondt ofte lider den Fiskermand': Ei undersøking av statens krisetiltak i vintersildfisket 1957-1964

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Kvamme, Geir
dc.date.accessioned 2012-09-25T08:45:03Z
dc.date.available 2012-09-25T08:45:03Z
dc.date.issued 2012-05-21
dc.date.submitted 2012-05-21 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6038
dc.description.abstract Vintersildfisket endra dramatisk karakter i løpet av 1950-talet. Frå å vere det største fisket på Vestlandet i etterkrigstida, fall fangstane dramatisk på andre halvdel av 1950-talet. Denne masteroppgåva er ei studie av staten sin reaksjon på den krisa som oppstod i fisket. Målet har vore å undersøkt kva tiltak som styresmaktene sette i verk, for å avhjelpa problema i perioden frå 1957-1964. Eg har freista å analysert desse tiltaka og sett på kva verknadar dei fekk for utviklinga i fisket. Det er via nesten to kapittel til eit utval (Vintersildutvalet) som vart nedsett for å kome med tilrådingar til tiltak som kunne setjast i verk for å avhjelpe situasjonen. Dei fleste hjelpetiltaka som kom i stand fekk i hovudsak berre kortsiktige verknadar for deltakarane i vintersildfisket, som etterkvart måtte innfinne seg med att fisket ikkje ville kome opp att på det nivået det hadde vore på første halvdel av 1950-talet. Nokre av ordningane var likevel meir langsiktig og hadde ein effekt på det som skjedde i fiskeria utover på 1960-talet Vidare har eg plassert det statlege engasjementet i dette fisket inn i ei større råme, for å vise korleis staten var ein aktiv aktør i dei omveltingane som fann stad i fiskerinæringa utover på 1960-talet. eng
dc.format.extent 794024 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nno eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject vintersildfisket eng
dc.subject vintersildutvalet eng
dc.subject krisetiltak eng
dc.subject sild eng
dc.title 'Ondt ofte lider den Fiskermand': Ei undersøking av statens krisetiltak i vintersildfisket 1957-1964 eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Historie en
dc.type.course HIS350 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 713107 en
dc.type.program MAHF-HIS eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account