Show simple item record

dc.contributor.authorHolst, Anne-Grethe Roholt
dc.date.accessioned2021-06-08T00:57:22Z
dc.date.available2021-06-08T00:57:22Z
dc.date.issued2021-05-14
dc.date.submitted2021-06-07T22:00:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2758387
dc.description.abstractProblemstilling: “Hva kjennetegner læreres belønningspraksis på barneskolen?” Forskningsspørsmålene i studiet omhandler læreres refleksjoner rundt hvorfor og hvordan de benytter belønning, samt på hvilken måte elevenes indre motivasjon blir ivaretatt. Disse spørsmålene danner essensen i oppgaven. Dybdelæringen som er vektlagt i Fagfornyelsen av kunnskapsløftet (LK20) blir også sett i sammenheng med indre motivasjon og selvbestemmelsesteori. På bakgrunn av funnene, mener jeg å kunne se en sammenheng mellom den nye læreplanen og selvbestemmelsesteori. Forskningsprosjektet har en kvalitativ tilnærming, hvor semistrukturert intervju ble benyttet som metode for å innhente informasjon fra intervjupersonene. Det endelige utvalget består av fem erfarne lærere fra tre ulike barneskoler. Hensikten med dette studiet er å få innblikk i lærernes refleksjoner rundt egen belønningspraksis, samt å få vite mer om hvordan de forstår motivasjon og belønning. I analysen av intervjumaterialet, er informasjonen tolket og satt i sammenheng med teorigrunnlaget for masteroppgaven. Ved å rette fokus mot skole og lærere har jeg fått ny innsikt i hvordan lærerne ivaretar elevenes motivasjon, både i sosiale prosesser og i læringssituasjoner. Selvbestemmelsesteori (Deci & Ryan, 1985) ligger i hovedsak som “en rød tråd” gjennom teksten, men med belønning som tema, er også behaviorismen, i form av operant betinging (Skinner, 1953) trukket inn, da forsterkning (belønning) står sentralt i denne teorien. I tråd med selvbestemmelsesteoriens syn på motivasjon, kan belønning gi elevene en opplevelse av manglende selvbestemmelse, og i stedet føre til at elevene forholder seg til kriterier som er satt for å oppnå en belønning. På den måten vil elevenes atferd kunne drives av ytre motivasjonsfaktorer fremfor indre motivasjon. De to omtalte teoriene danner grunnlag for diskusjonen, basert på funn i analysen. Resultatene viser at lærerne ofte benytter belønning, men at de også ivaretar elevenes indre motivasjon. Lærernes bevissthet for hvor skillene går mellom indre og ytre motivasjon, er derimot mer diffuse. Det kommer frem av undersøkelsen, at uønsket atferd, manglende tid og voksenresurser ofte kan være årsak til belønning.
dc.description.abstractThis master’s thesis is a qualitative study including five teachers working in primary school. I want to know: “What characterizes teachers’ reward-practices in primary school?” When reward is used in school, the result can be that students fail to experience selfdetermination in their activity. Instead, their focus may be on the criteria, set by others. The criteria tell them what they have to do to achieve their rewards. “Do that and you’ll get this” (Kohn, 1999, s. 5). In this learning method, the reward can become the goal. In other way, based on the self-determination theory, the students can experience intrinsic motivation and well-being. This theory is based on three basic psychological needs; the need for autonomy, relatedness and competence. I wanted to explore how teachers motivate, and how they facilitate and maintaine pupiles’ motivation. The theoretical basis of this thesis derived from self-determination theory (Deci & Ryan, 1985), and by contrast, from the paradigm of behavioristic theory, operant conditioning (Skinner, 1953). Self-determination theory will form “a red thread”, but because reward is central in many ways of learning, for me, operant conditioning has become a natural part of the theoretical basis. The purpose of this study is to gain insight into how teachers promote the students’ motivation in social- and learning prosesses. The teachers’ reflections of why and how they use rewards will form the basis of much of the discussion in this thesis, but also how teachers attend the students’ intrinsic motivation. The findings show that teachers use rewards in education, but they also show that teachers attend to the students’ intrinsic motivation. They are more obscure with regards to where the boundary goes between intrinsic and externally motivated behaviour. This study concludes the fact that teachers often use rewards is justified by timepressure, the students’ behaviour and staff shortage.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectytre motivasjon
dc.subjectselvbestemmelse
dc.subjectatferd
dc.subjectSelvbestemmelsesteori
dc.subjectvalg
dc.subjectbelønning
dc.subjectmotivasjon
dc.subjectindre motivasjon
dc.subjectinteresse
dc.subjectkontroll
dc.subjectoperant betinging
dc.subjectdybdelæring
dc.title"Det er jo ikke alltid vi kan ta med oss bokstavene ut i sandkassa" En kvalitativ studie av læreres erfaringer med motivasjon og belønning, sett i lys av selvbestemmelsesteori og operant betinging.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-07T22:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i pedagogikk IKT
dc.description.localcodePED396
dc.description.localcodeMAPS-PEDIK
dc.subject.nus724112
fs.subjectcodePED396
fs.unitcode17-42-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record