Show simple item record

dc.contributor.authorChristiansen, Hanna
dc.date.accessioned2021-06-22T00:05:24Z
dc.date.available2021-06-22T00:05:24Z
dc.date.issued2021-05-28
dc.date.submitted2021-06-21T22:00:40Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2760493
dc.description.abstractI dette forskningsprosjektet har det blitt tatt for seg kontaktlærerens rolle i skolen, hvor målet var å få vite mer om kontaktlærernes tankegang rundt egen rolle, relasjoner i skolen og relasjonsbygging i og utenfor klasserommet. For å lære mer om temaet, ble oppgavens problemstilling utformet slik: Hvilken forståelse har kontaktlærere av sin egen rolle i skolen, og hvordan spiller deres forståelser inn på lærer-elev og elev-elev-relasjonen? Problemstillingen tar først og fremst for seg kontaktlæreres forståelser og opplevelser knyttet til egen rolle, men elevers perspektiver ble også tatt til betraktning i undersøkelsen. For å svare på problemstillingen, ble det tatt i bruk en kvalitativ tilnærming med semi-strukturerte intervju. Utvalget bestod av fem kontaktlærere fra barne- og ungdomsskolen, samt 15 barneskoleelever fordelt i tre ulike fokusgrupper. For å dykke dypere inn i kontaktlærernes forståelser av egen rolle, tar studien i bruk hvordan metaforer kan gi ulike forståelser av hendelser og situasjoner, samt begrep deltakerne tar i bruk i og utenfor læringssituasjoner. I studien tas det også i bruk teorier som viser til læreres væremåte og hvordan de opptrer foran elever i undervisningssituasjoner. Resultatene viser at alle deltakerne vektlegger relasjoner i skolen veldig høyt, både for elevenes trivsel og ikke minst læring. Studien viser en viss forskjell i rolleforståelsen blant deltakerne på barne- og ungdomsskolen, men presenterer samtidig en likhet i den forstand at de ønsker å ha en aktiv og deltakende rolle i elevenes skolehverdag. Der kontaktlærerne på barneskolen deltar og inkluderer seg selv i elevenes aktiviteter, inkluderer heller kontaktlærerne på ungdomsskolen seg selv ved å finne felles interesser og noe begge bryr seg om. Deltakerne bruker mye tid på samhandling og dialog med elevene sine, både i form av kommunikasjon og ved bruk av tid med elevene i undervisningssituasjoner. Samtidig som kontaktlærerne vektlegger etableringen av gode relasjoner mellom seg selv og elevene, brukes det også mye tid på å bevisstgjøre elevene på relasjoner de har til andre, og viktigheten av å kunne forholde seg til alle. Resultater fra elevperspektivene viser at kontaktlærernes utøvelse og forståelse av egen rolle, har en innvirkning på relasjonen mellom lærer og elev, og mellom elevene. Alle elevene viser til et godt forhold med egen kontaktlærer og vektlegger mye av det samme som det kontaktlærerne deres ser på som viktig i utøvelsen av egen rolle.
dc.description.abstractIn this research project, the role of the form teacher in school has been addressed, where the goal was to learn more about the form teachers’ way of thinking about their role, relationships and relationship building in and outside the classroom. To learn more about the topic, the thesis problem was designed as follows: What understanding do form teachers have of their own role in school, and how do their understandings affect the teacher-student and the student-student relationship? The issue primarily deals with form teachers’ understandings and experiences related to their own role, but students’ perspectives were also considered in the research. To answer the problem, a qualitative approach with semi-structured interviews were used. The selection consisted of five form teachers from primary- and middle school, as well as 15 primary school students divided into three focus groups. In order to delve deeper into the form teachers’ understandings, the study uses how metaphors can provide different understandings of events and situations, as well as concepts the participants use in and outside learning situations. The study also uses theories about teachers’ behavior and how they behave in front of students in teaching situations. The results show that all participants emphasize relationships in school very highly, both for the students’ well-being and their learning. The study shows a certain difference in the role understanding among the participants in primary and middle school, but at the same time presents a similarity in the sense that they want to have an active and participatory role in the students’ everyday school life. Where the form teachers at primary school participate and include themselves in the students’ activities, the form teachers in middle school rather include themselves by finding common interests and something they both care about. The participants spend a lot of time on interaction and dialogue with their students, both in the form of communication and by spending time with the students. At the same time as the form teachers emphasize the establishment of good relationships between themselves and the students, a lot of time is also spent on making the students aware of their relationships with others, and the importance of being able to relate to everyone. Results from the student’s perspectives show that the form teachers’ practice and understanding of their role has an impact on the relationship between teacher and students, and between the students. All students refer to a good relationship with their form teacher and emphasize much of the same as what their form teachers see as important in the practice of their own role.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectrelasjoner
dc.subjectkontaktlærer
dc.subjectbarneskole
dc.subjectelever
dc.subjectungdomsskole
dc.subjectrolleforståelse
dc.titleKontaktlærerrollen – en kvalitativ undersøkelse av kontaktlæreres forståelse av egen rolle
dc.title.alternativeThe role of the form teacher - a qualitative study of form teachers' understanding of their own role
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-21T22:00:40Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i pedagogikk
dc.description.localcodePED395
dc.description.localcodeMAPS-PED
dc.subject.nus724112
fs.subjectcodePED395
fs.unitcode17-42-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record