Show simple item record

dc.contributor.authorMannes, Kristina
dc.date.accessioned2021-11-09T00:53:50Z
dc.date.available2021-11-09T00:53:50Z
dc.date.issued2021-11-09
dc.date.submitted2021-11-08T23:00:06Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2828459
dc.description.abstractDenne kvalitative mastergradsoppgaven er gjennomført for å løfte frem et utvalg av læreres opplevelser og erfaringer i sitt arbeid for og med nyankomne elever. Oppgaven søker lærernes subjektive beskrivelser av hva som identifiseres som muligheter og begrensninger i deres arbeid. Problemstillingen for denne oppgaven er som følger: Hva opplever og erfarer lærere på ungdomstrinnet i sitt arbeid for og med nyankomne elever? Problemstillingen sikter på å undersøke lærernes egne beskrivelser av deres opplevde virkelighet. I den sammenheng har lærernes egne beskrivelser resultert i et bredt innhold av erfaring som er verdt å løfte frem for å tilføye mer kunnskap i norsk utdanningssammenheng. Oppgaven baserer seg på semistrukturerte livsverdens-intervjuer med seks kvinnelige lærere ved ulike skoler. Dette er blitt gjort i tråd med et fenomenologisk-hermeneutisk vitenskapsteoretisk perspektiv. Det fenomenologiske designet har gjort det viktig å ta del i, og trekke frem lærernes egne subjektive beskrivelser. Hermeneutikken har fungert som en fortolkningsramme til å forstå funnene underveis i analysearbeidet. Analysen av funnene består av en kombinasjon av koding og kategorisering, og er samtidig inspirert av en fenomenologisk fortolkende analyse. Kombinasjon av disse ulike analysemetodene har bidratt til å sile ut viktige temaer og kategorier. Samtidig har jeg forsøkt å få frem den essensielle meningen bak informantenes beskrivelser. Funnene i denne oppgaven representerer lærernes felles erfaringer og opplevelser i arbeid for og med nyankomne elever. Lærerne beskriver elevgruppene i innføringsklasser som en sammensatt gruppe med svært varierende bakgrunner, noe som innebærer at lærerne vektlegger at ungdommene kommer fra ulike land og verdensdeler, som betyr at elevenes bakgrunner består av ulike språk, skolebakgrunn, kultur, erfaring og tidligere opplevelser. På bakgrunn av lærernes beskrivelser av deres elevgrupper er hovedfunnene at lærerne poengterer viktigheten av relasjoner med elever, kollegasamarbeidets uttelling for arbeidet deres, og hvordan man som lærere og elever ved innføringsklassen påvirkes av samfunnets overordnede føringer, lover og regler. Denne studien bidrar derfor til å avdekke hvilke muligheter og begrensninger lærerne står ovenfor i sitt arbeid, samtidig som den vil peke på viktige forhold knyttet til nyankomne elevers situasjon i innføringsklasser.
dc.description.abstractThis qualitative master thesis will highlight a selection of teachers and their subjective experiences in their work with newly arrived students in Norway. The aim of this master thesis is to investigate the teachers descriptions of what can be identified as opportunities or limitations in their work. The topic for this master thesis is as follows: What do teachers at the lower secondary school experience in their work with newly arrived students? This topic search for the teachers own descriptions of their perceived reality. Descriptions from the teachers has emerged as a broad content of experiences that is worth highlighting in order to add more knowledge in the Norwegian educational context. The dissertation is based on semi-structured life-world interviews with six female teachers at various schools to find answers for the topic of this master thesis. This was done in a phenomenological-hermeneutic paradigm. The phenomenological design highlights the teachers own descriptions of their experiences in their work. The hermeneutic paradigm has been used as an interpretive framework to understand the findings during the analysis of the work. The analysis of the findings consists of a combination of coding and categorization, and is at the same time inspired by a phenomenological interpretive analysis. The combination of these different methods of analysis has helped me filter out important topics. I have also aimed at extracting the essential meaning behind informative descriptions. The findings in this thesis represent the teachers shared experiences in working with newly arrived students. The teacher describes the students groups in the introductory classes as complex groups with various backgrounds. This means that the teacher emphasizes that the young students come from different countries and continents, involving different languages, school background, culture and experience. Based on the teachers description of the groups, the main finding is that the teacher emphasizes the importance of the relationship between students, the collaboration with colleagues, and how the teacher and students in the introductory classes are affected by society´s general guidelines, laws, and rules. This study will therefore help to uncover opportunities and limitations that teachers experience in their work, and the study will also point out important factors related to the situation of newly arrived students in introductory classes.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectnyankomne elever
dc.subjectfenomenologi
dc.subjectlæreres opplevelser
dc.subjectopplæringsorganisering
dc.subjectLærer
dc.subjectinnføringsklasser
dc.subjectminoritetsspråklige
dc.subjectskolesystem
dc.subjecthermeneutikk.
dc.subjectungdomsskole
dc.subjectlæreres erfaringer
dc.titleEn fenomenologisk-hermeneutisk mastergradsoppgave om læreres opplevelser og erfaringer i arbeid for og med nyankomne elever
dc.title.alternativeA phenomenologic-hermeneutic master thesis on teachers experiences in their work with newly arrived students
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-11-08T23:00:06Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i pedagogikk
dc.description.localcodePED395
dc.description.localcodeMAPS-PED
dc.subject.nus724112
fs.subjectcodePED395
fs.unitcode17-42-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record