Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorForthun, Joachim Raknes
dc.date.accessioned2022-06-10T23:44:27Z
dc.date.available2022-06-10T23:44:27Z
dc.date.issued2022-05-19
dc.date.submitted2022-06-10T22:00:10Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2998384
dc.description.abstractMasteroppgaven tar utgangspunkt i min tidligere utdanning i kroppsøving og idrettsfag. Interessen for temaet startet der. I dag jobber jeg som kroppsøvingslærer i videregående skole, der et av målene i kroppsøvingsfaget er å skape bevegelsesglede for alle. Dette er utfordrende, særlig for de som i utgangspunktet ikke trives i faget. Derfor ønsket jeg å undersøke hvordan disse elevene opplever å være i bevegelse. Med dette utgangspunktet, har jeg valgt denne problemstillingen: Hvilke erfaringer har elever som ikke trives i kroppsøvingsfaget med å være i fysisk aktivitet? Jeg har tatt utgangspunkt i Maurice Merleau-Ponty (2012) sin kroppsfenomenologi for å bedre forstå intervjudeltakernes livsverden. Max van Manens (1997, 2016) fem eksistensialiteter er brukt som et rammeverk i analysen av deltakernes erfaringer fra fysisk aktivitet og kroppsøvingsfaget. Studien er kvalitativ, og jeg har gjennomført fenomenologiske intervju for å samle materiale. Tre nåværende elever i videregående skole har deltatt i studien. Studien viser at deltakerne har varierte opplevelser med det å være i fysisk aktivitet. Et sentralt funn i oppgaven er at de dårlige opplevelsene de har i kroppsøvingsfaget kjennetegnes av brudd i den kroppslige intensjonen. Det vil si at de går fra å ha oppmerksomheten retten ‘fra kroppen til verden’, til å ha oppmerksomheten rettet mot seg selv, de blir bevisst sin egen kropp. Dette skjer særlig i aktiviteter hvor de har lav forventning om mestring, og i sosiale situasjoner hvor de føler seg utrygge. Beskrivelsene til deltakerne viser at det særlig er nedsettende kommentarer og blikk fra medelever som fører til at de blir selvbevisste. Når dette skjer, opplever de den dysfremtredende kroppen. Intervjudeltakerne beskriver også gode opplevelser fra fysisk aktivitet og kroppsøving. Det som kjennetegner disse beskrivelsene er at kroppen forsvinner i bakgrunnen, og oppmerksomheten rettes mot verden. Dette skjer i aktiviteter de mestrer, og gjerne også driver med på fritiden. Denne studien viser at selv om man ikke trives i kroppsøvingsfaget, kan man likevel ha gode opplevelser med det å være i bevegelse. Med en annen organisering, kan faget kanskje legge til rette for at flere elever får kjenne på bevegelsesglede i kroppsøvingstimen.
dc.description.abstractThis master’s thesis is based on my previous education in PE and sports. The interest in the subject of this study started here. Today I work as a PE teacher in high school, and I am passionate about creating opportunities for joy of movement for all students. With this as a starting point, I wanted to examine what experiences students, that don't like physical education, have of being physically active. Maurice Merleau-Ponty’s (2012) phenomenology of the body was used to better understand the lifeworld of the participants, and Max van Manen’s (1997, 2016) lifeworld existentials are used as guides to reflection. Phenomenological interviews have been conducted to gather lifeworld descriptions from three high school students. A key finding in the study is that when there is a breakdown in Drew Leders (1990) ‘to-from’ structure, the participants experience their body as bad or ill. This happens above all in activities where they do not experience mastery, or in situations they feel insecure with those around them. In these instances, they become conscious of their own body. While performing activities they like we can see descriptions of the disappearing body. Their body disappears in the background, and attention is directed to the world. This also happens in activities they master. This study shows that even if you do not like PE, you can still have good experiences of being active in sports or in other physical activities, and PE could perhaps, with a different organization, facilitate better experiences for even more students.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectFenomenologi Eksistensialiteter Fysisk aktivitet Kroppsøving Elevperspektiv
dc.title"Det er som å stå kliss naken på Karl Johan" En fenomenologisk studie om tre elevers erfaringer fra fysisk aktivitet og kroppsøving
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-10T22:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i pedagogikk
dc.description.localcodePED396
dc.description.localcodeMAPS-PEDIK
dc.subject.nus724112
fs.subjectcodePED396
fs.unitcode17-42-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel