Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohansen, Susanne Boye Flaaris
dc.date.accessioned2020-06-26T04:29:56Z
dc.date.available2020-06-26T04:29:56Z
dc.date.issued2020-06-26
dc.date.submitted2020-06-25T22:00:18Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22986
dc.description.abstractInternationale forskningsresultater viser, at lærere på tværs af uddannelsestrin møder udfordringer i deres arbejde med at få elever til at bevæge sig fra en faktapræget reproducerende tilnærmning til kundskabsudvikling til en mere kritisk reflekterende tilnærmning. Hensigten med mit projekt er at identifisere og forstå nogle af disse udfordringer i tilknytning til undervisning i samfundsfaglige temaer i norsk videregående skole. Målet er samtidig at synliggøre, hvordan læreres forståelse af kritisk refleksion, kundskab og kundskabsudvikling er en vigtig præmisleverandør for, hvad kritisk refleksion kan være i skolen. Indgangsvinkelen til projektet er følgende problemstilling: Hvad karakteriserer læreres erfaringer med arbejdet med udvikling af elevers kritiske reflekterende evner i samfundsfaglige temaer i norsk videregående skole? Projektets analytiske perspektiver omhandler forskellige forståelser af og tilnærmninger til kritisk refleksion som kundskab og kompetence. I diskusionkapitlet inddrager jeg dessuden perspektiver på professionsudøvelse og lærerens professionelle pædagogiske handlingsrum. Projektet er gennemført som en kvalitativ studie med interview af fem lærere i norsk videregående skole. Datamaterialet er analyseret gennem en induktiv metode med fokus på kategorisering af semantiske relationer. Resultaterne viser, at de elementer som indrammer deltagernes forståelse af sit eget pædagogiske arbejdsrum i forbindelse med undervisning med fokus på kritisk refleksion kan knyttes til henholdsvis skolen som institution, skolen om organisation og elevernes forudsætninger som overordnede momenter. Resultaterne viser også, hvordan den enkelte deltagers forståelse af og positionering i forhold til elementerne fungerer som betingelse for, hvordan kritisk refleksion kan fremdyrkes i skolen, samt hvordan dette kan ses i sammenhæng med, at der eksisterer forskellige forståelser af kritisk refleksion. Diskusionskapitlet synliggør særligt, hvordan deltagernes positionering i forhold til henholdsvis elevernes manglende faglige ballast og mødet mellem skolens og elevens virkelighed bliver en udfordrende rammebetingelse for, hvad kritisk refleksion kan være i skolen.en_US
dc.description.abstractResults from international research show that teachers across educational levels face challenges when trying to move students from a fact-based, reproductive approach to an approach focusing on knowledge development and critical reflectiveness. The purpose of my project is to identify and understand some of these challenges related to teaching social science subjects in Norwegian high school. The aim is also to visualize how teachers' understanding of critical reflection, knowledge and knowledge development is an important premise for what critical reflection can be in school. The approach to the project is the following thesis question: What characterizes teachers’ experiences when working on developing students' critical reflective skills in social science topics in Norwegian high school? The project's analytical perspectives deal with different understandings and approaches to critical reflection as knowledge and as competence. In the discussion chapter, perspectives on professional practice and the teacher's professional pedagogical space are included. The project was conducted as a qualitative study with interviews of five teachers in Norwegian high school. The data material is analyzed through an inductive method focusing on the categorization of semantic relations. The results show that the elements that frame the participants’ understanding of their own pedagogical workspace in connection with teaching with a focus on critical reflection can be linked to the school as an institution, the school as an organization and the students' qualifications as main elements. The results also show how the individual participant's understanding of and positioning in relation to the elements function as a condition for how critical reflection can be cultivated in school, and furthermore, how this can be seen in correlation with different understandings of critical reflection. The discussion chapter highlights in particular how the participants’ positioning in relation to, respectively, the students' lack of academic ballast and the meeting between the school and the student's reality, becomes a challenging framework condition for what critical reflection can be in school.en_US
dc.language.isodan
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectelevers forudsætninger
dc.subjectpædagogisk handlingsrum
dc.subjectkritisk refleksion
dc.subjectprofession
dc.titleFra reproduktion til refleksion. En kvalitativ studie af læreres arbejde med udvikling af elevers kritisk reflekterende evner.
dc.title.alternativeFrom reproduction to reflection. A qualitative study of teachers' work on developing students' critical reflective skills.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-06-25T22:00:18Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i pedagogikk IKT
dc.description.localcodePED396
dc.description.localcodeMAPS-PEDIK
dc.subject.nus724112
fs.subjectcodePED396
fs.unitcode17-42-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel