Show simple item record

dc.contributor.authorSørum, Henriette
dc.date.accessioned2011-11-01T13:05:58Z
dc.date.available2011-11-01T13:05:58Z
dc.date.issued2011-05-14eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/5148
dc.description.abstractStreet papers all over the world offer different marginalized groups the possibilty to have a legal income. In this study, I've done eight interviews with vendors of the street paper Megafon. In addition to the interviews, I've spent a great amount of time in the shop where the vendors buy their street papers, which creates my fieldwork. The aim of this study has been to acquire more understanding and knowledge about how the vendors of Megafon feel their jobs give them the opportunity to make changes in their lives. Analyzing the datamaterial, I found that several of the informants reflects upon the positive effect Megafon can have on people's prejudices towards drug addicts as well as other marginalized people. Other research projects, as well as my own data, can be interpretated as to have both opportunities as well as limitations. As a vendor, drug addicts as well as other marginalized people get the opportunity to earn money, and with this opportunity they may also develop in the direction of a life without drugs or a possibility to have a normal job. On the other hand, the job as a vendor could be marginalizing because of judgemental prejudices in the public eye. Nevertheless, the vendors' perspective on learning and knowledge in the job as vendor is an important positive notion of their job. In the interviews, I found that vendors state that they have a certain type of knowledge. In addition, I found that the vendors state that they learn something from their job as a vendor. A third aspect regarding the vendors' thoughts is how the job can contribute to make changes in their life. Several of the informants express thoughts about the future, and having a normal job and quitting drugs are some of their main goals. In the discussion chapter, I discuss these findings together with concepts from the tradition of Critical Pedagogy. The research can be discussed seperatly, but in general terms one can say that the job as a vendor can give the vendors an opportunity to transform out of a state where one has internalized a combination of roles as out of work, disabled or drug addict, to the state of becoming someone, whether this includes finishing school, staying away from drugs or getting a normal job. In the interviews I discovered strong wishes for the future, which tells me that several of the vendors I interviewed have clear and defined goals for their future.en_US
dc.description.abstractGatemagasiner over hele verden tilbyr rusavhengige og andre marginaliserte mennesker en mulighet til å tjene penger på lovlig vis. Denne studien bygger på en kvalitativ intervjuundersøkelse med åtte selgere av gatemagasinet Megafon. I tillegg til intervjuene tilbrakte jeg en del tid i utsalget til Megafon, noe som ble utgangspunktet for mitt feltarbeid. Målsetningen med denne undersøkelsen har vært å få mer kunnskap om hvordan Megafonselgere opplever at jobben gir dem muligheter til å gjøre endringer i sin livssituasjon. I arbeidet med analysen av datamaterialet fant jeg at flere selgere reflekterte over hvordan Megafon bidrar til å bryte ned eksisterende fordommer mot rusavhengige og andre marginaliserte. Tidligere studier og mitt datamateriale kan tolkes i den retning at man kan finne både muligheter og begrensninger i denne sammenheng. Gjennom jobben som selger får rusavhengige og andre marginaliserte grupper muligheten til å tjene penger og dermed også mulighet til å utvikle seg videre i retning av for eksempel rusfrihet eller til det ordinære arbeidsmarkedet. Jobben som selger kan imidlertid også virke marginaliserende, da samfunnet rundt kan stemple dem som narkomane, slik en av intervjupersonene uttrykker det. Et annet sentralt funn er den måten selgerne ser på læring og kunnskap gjennom jobben i Megafon. Av intervjuene går det frem at flere selgere mener de besitter en spesiell type kunnskap, og at de opplever å lære noe gjennom arbeidet som Megafonselger. Et tredje sentralt funn er at selgerne i ulik grad opplever at jobben kan bidra til endring av deres livssituasjon. Flere selgere uttrykker at de nå har andre planer for fremtiden, at de ønsker å bli rusfri og få en stilling i det ordinære arbeidsmarkedet. Funnene i denne undersøkelsen diskuteres opp mot sentrale begrep innen kritisk pedagogikk. De ulike funnene diskuteres hver for seg, men generelt sett kan man si at jobben som Megafonselger gir selgerne en mulighet til å bevege seg fra en tilstand hvor man har internalisert en kombinasjon av roller som arbeidsledig, ufør eller rusavhengig, og til å bli noen og bli noe mer, enten det er å fullføre en utdannelse, bli rusfri, skaffe seg ting man ønsker seg eller få en ordinær jobb. Fremtidsplaner stod sterkt i datamaterialet, og de fleste intervjupersonene virket å ha definerte, individuelle mål.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectGatemagasinernob
dc.subjectMarginaliseringnob
dc.subjectEndringnob
dc.title“Smilet er en vanskelig del av jobben”. En kritisk-pedagogisk tilnærming til hvordan selgere av gatemagasinet Megafon opplever læring og endringsmuligheter gjennom jobbeneng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Pedagogikk
dc.description.localcodePED395
dc.description.localcodeMAPS-PED
dc.subject.nus724112eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280eng
fs.subjectcodePED395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record