• The Natural Flavonoid Galangin Elicits Apoptosis, Pyroptosis, and Autophagy in Glioblastoma 

      Kong, Yang; Feng, Zichao; Chen, Anjing; Qi, Qichao; Han, Mingzhi; Wang, Shuai; Zhang, Yulin; Zhang, Xin; Yang, Ning; Wang, Jiwei; Huang, Bin; Zhang, Qing; Xiang, Guo; Li, Wenjie; Zhang, Di; Wang, Jian; Li, Xingang (Peer reviewed; Journal article, 2019-09-27)
      Galangin (GG), a flavonoid, elicits a potent antitumor activity in diverse cancers. Here, we evaluated the efficacy of GG in the treatment of human glioblastoma multiforme (GBM) and investigated the molecular basis for its ...