BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Title

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Title

Sort by: Order: Results:

 • Henden, Even (Master thesis, The University of Bergen, 2011-06-07)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom ansattes tilhørighet i et forsikringsselskap, og deres produktivitet. Organisasjonsidentitet er begrepet som skal definere tilhørighet, ...
 • Moland, Ole Gjerrestad (Master thesis, The University of Bergen, 2014-12-01)
  Det hevdes ofte at idrettsbistand kan forbedre liv og produsere resultater innen for felt som tusenårsmålene, HIV og Aids eller generell karakterbygging. Påstandene er ofte udokumenterte og effekten av bistandsformen ...
 • Gudbrandsen, Njård Håkon (Master thesis, The University of Bergen, 2010-06-01)
  The last fifteen years, the fertility rate in Nepal has declined significantly. In the same period, the country has, despite political unrest and a civil war, experienced economic growth. Nepal has, contrary to its neighboring ...
 • Skjold, Aleksander Alvheim (Master thesis, The University of Bergen, 2014-12-01)
  Dette studiet har som formål å belyse de potensielle gevinstene ved implementering av MPD, samt studere hvordan nye teknologier kan implementeres på en mest mulig effektiv måte. Implementering av boreteknikken trykkstyrt ...
 • Grasdal, Astrid Louise; Monstad, Karin (Peer reviewed; Journal article, BioMed Central, 2011-06-15)
  Background: Inequity in use of physician services has been detected even within health care systems with universal coverage of the population through public insurance schemes. In this study we analyse and compare inequity ...
 • Espeseth, Kristina (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-01)
  Problemstillinga for oppgåva er: Korleis kan ein nytta prestasjonslønn som motivasjon for lærarar i den vidaregåande skulen? Oppgåva gir ein presentasjon av moglege verknader og utfordringar ved bruken av prestasjonslønn ...
 • Rieck, Karsten Marshall Elseth (Master thesis, The University of Bergen, 2008-06-02)
  This study examines the intergenerational income mobility between intact families and families disrupted due to divorce or parental death. The data samples consist of children born in 1960 and 1970 along with their biological ...
 • Bauge, Kristian Hella (Master thesis, The University of Bergen, 2010-12-01)
  Staten har subsidiert norsk filmproduksjon siden 1950, og for å stimulere produsentene og eksterne investorer til å skyte inn høyere egenkapital, har staten siden 1955 også hatt en ordning med etterskuddsstøtte kalt ...
 • Linstad, Arnhild Margrethe (Master thesis, The University of Bergen, 2013-02-01)
  This master thesis aims at assessing the poverty- efficiency of the current Norwegian aid allocation. Is Norwegian aid allocated in a way that has the maximum impact on poverty reduction? I use panel regression and a ...
 • Theting, Hans Rasmussen (Master thesis, The University of Bergen, 2015-01-31)
  Fokuset på norsk kommunereform har økt betraktelig de siste årene. Det politiske klimaet er i ferd med å endres i retning av at en kommunereform må innføres fra sentralt hold, i motsetning til den tidligere holdningen om ...
 • Gilhus, Ingjerd Sælid (Master thesis, The University of Bergen, 2010-06-15)
  I denne oppgaven ser jeg på om volatilitet i bistand kan ha positive innvirkninger på bistandseffektivitet og økonomisk utvikling. Tidligere litteratur fremstiller i hovedsak volatilitet i bistand som negativt, men dette ...
 • Ramsdal, Maria (Master thesis, The University of Bergen, 2011-11-30)
  "Ulovlig samarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet, og har enorme samfunnsmessige konsekvenser. Forebygging og avdekking av karteller er derfor et høyt prioritert område for Konkurransetilsynet". Ingunn ...
 • Nodeland, Kenneth (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-14)
  Formålet med denne oppgaven er å måle sosial ulikhet i helse blant menn og kvinner i Norge. Som mål på sosioøkonomisk status bruker jeg inntekt (husholdningens ekvivalentinntekt), og helse måles via fire helsemål: ...
 • Bjørsvik, Rikard (Master thesis, The University of Bergen, 2010-06-01)
  I denne oppgaven har jeg foretatt en teoretisk rammefremstilling av det norske TV-markedet, med fokus på direkteoverføring av sportsarrangementer. Med utgangspunkt i den aktuelle rammefremstillingen, vil jeg gjennom en ...
 • Ulsaker, Simen Aardal (Master thesis, The University of Bergen, 2012-05-31)
  De fleste produsenter selger ikke sine produkter direkte til sluttbrukerne, men via ett eller flere videreformidlende ledd. En stor del av konkurransemyndigheters virke er å vurdere de konkurransemessige konsekvensene av ...
 • Andersen, Mads (Master thesis, The University of Bergen, 2010-05-31)
  I dag er det 44 land i verden som ikke har direkte tilgang til havet og derfor er kategorisert som land uten kystlinje (LUK). Konsekvensene av ikke å ha tilgang til havet kan være store, men omfanget av dette kan være ...
 • Skjellevik, Cecilie (Master thesis, The University of Bergen, 2008-06-02)
  I dette arbeidet ser jeg nærmere på ulike konsekvenser ved å utsette klimatiltak, som har til formål å redusere CO2-utslipp. Jeg bruker en økonomisk vekstmodell med integrert miljøsektor, kalt DICE-modellen, for å svare ...
 • Lømo, Teis Lunde (Master thesis, The University of Bergen, 2011-12-01)
  Et regjeringsoppnevnt matkjedeutvalg la 13. april 2011 frem sin utredning om styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Utvalgets mandat spesifiserer blant annet at utvalget skal foreslå tiltak som kan iverksettes for å ivareta ...
 • Qverneland, Helge (Master thesis, The University of Bergen, 2009-12-01)
  Denne oppgaven tar for seg kundemobiliteten i bankmarkedet. På grunnlag av en rapport fra Nordic Competition Authorities (2006) har jeg tatt for meg fem elementer som kan ha negativ innvirkning på kundemobiliteten i ...
 • Grimsmo, Ingrid (Master thesis, The University of Bergen, 2013-06-01)
  Denne oppgaven er en empirisk analyse, hvor målet er å kartlegge hva som kjennetegner kvinner som får tilstått full eller gradert uførepensjon, sammenlignet med kvinner som ikke får uførepensjon. I tillegg undersøker jeg ...

Search BORA


Browse

My Account