BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Title

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tendeland, Trine Thoresen (Master thesis, The University of Bergen, 2014-06-02)
  I 1962 var Sam Glucksberg en av de første som undersøkte hvilken effekt monetære incentiver har på prestasjon. Glucksberg viste at bruken av monetære incentiver virke hemmende på prestasjon når oppgaven som skal løses ...
 • Lundberg, Shelly (Peer reviewed; Journal article, Springer Open, 2012-10-09)
  This paper uses data from the German Socio-economic Panel Study to examine the effect of personality traits on the formation and dissolution of domestic partnerships. Selection into marriage is associated with distinctly ...
 • Iversen, Thor Olav (Master thesis, The University of Bergen, 2013-09-02)
  The literature suggests that links between social identity and economic outcomes can induce poverty among groups with low social status. This seems to be true in Nepal where Dalits, the group at the bottom of the caste ...
 • Berntsen, Vegar (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-01)
  Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom prestasjonslønn, innsats og kjønn. Nærmere bestemt så er vi interessert i å studere hvorvidt en prestasjonslønnreform vil medføre økt innsats blant de sysselsatte i en bedrift. Vi ...
 • Halvorsen, Trond Arne (Master thesis, The University of Bergen, 2007)
  En opsjon er en rettighet til å kjøpe eller å selge et underliggende verdipapir til en avtalt pris, på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Å investere i opsjoner er et relativt nytt fenomen i Norge, og interessen for hvordan ...
 • Niedersøe, Maja (Master thesis, The University of Bergen, 2012-05-31)
  Prissvingningene i bensinmarkedet har den senere tid både vært gjenstand for forskning og et tema for medier. Til tross for den store oppmerksomheten det har fått er det fortsatt ikke klart hvorfor prissvingningene ...
 • Urkegjerde, Ingeborg (Master thesis, The University of Bergen, 2010-05-31)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester i Norge. Nærmere 200 000 nordmenn har i dag en slik privat helseforsikring, som sikrer ...
 • Saakvitne, Tor Gunnar (Master thesis, The University of Bergen, 2013-11-13)
  This paper explores the relationship between maternity leave and productivity. It explains and discusses the different applications of such a benefit, and discusses the change in this institution over time in Norway. It ...
 • Lavik, Kathrine Tvedt (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-01)
  Ein tilbodskonkurranse blir gjennomført med den målsettinga å oppnå den beste prisen i marknaden. Når styresmaktene lyser ut prosjekt dei ønskjer å få utført, krev desse ofte stor kapasitet og teknologi. Dette er, mellom ...
 • Erevik, Tobias (Master thesis, The University of Bergen, 2010-09-01)
  Denne oppgaven hadde som formål å undersøke tilstedeværelsen av rasjonell spekulasjon i eksperimentelle aksjemarkeder. For å se på tilstedeværelsen av rasjonell spekulasjon, gjennomføres to eksperimentelle aksjemarkeder ved ...
 • Høstmark, Camilla (Master thesis, The University of Bergen, 2011-06-08)
  Denne oppgaven undersøker hvorvidt hypotesen om realrenteparitet gjelder mellom Norge og et utvalg land i perioden 1972-2009. Realrenteparitet betyr realrentelikhet mellom land, og er ofte brukt som definisjon på perfekte ...
 • Stavnes, Christine Løvaas (Master thesis, The University of Bergen, 2008)
  Denne masteroppgaven skal kartlegge om det er regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner i Norge. Til den empiriske analysen i oppgaven vil jeg bruke statistikkverktøyet Stata. Datasettet som blir brukt ...
 • Lilloe-Olsen, Espen (Master thesis, The University of Bergen, 2010-11-30)
  Denne oppgaven analyserer konkurranse mellom mobile nettverk i telebransjen. Formålet med oppgaven er å gi en samlet gjennomgang av litteraturen både om hvorfor termineringspriser burde reguleres på dagens måte basert ...
 • Strand Larsen, Pål (Master thesis, The University of Bergen, 2013-12-02)
  Denne oppgaven fordyper seg i boligeiendomsutvikling. Oppgaven har fokus på risiko innenfor sektoren, og lønnsomhet til ulike eierstruktur, når en tar hensyn til risiko. Det er også sett på boligeiendomsutvikling samvariasjon ...
 • Tjønn, Kristina Håvås (Master thesis, The University of Bergen, 2007)
  This paper evaluates the theoretical and empirical evidence on the question of whetherChinese import has an effect on the import level and inflation level in Norway. In terms ofempirical evidence a fixed effect estimation ...
 • Heimvik, Arild (Master thesis, The University of Bergen, 2012-05-29)
  Problemstillinga for oppgåva har vore: Ei samanlikning av det grøne sertifikatsystemet i England/Wales og Sverige. Korleis vil den spesielle fondsordninga med fokus på dei kvotepliktige leverandørane, slå ut på ...
 • Nørvåg, Elisabet (Master thesis, The University of Bergen, 2013-09-02)
  I denne Masteroppgaven har jeg undersøkt om og hvordan arbeidsmiljø påvirker sykefraværsnivå. I oppgaven oppsummeres forskning som tar for seg årsaker til sykefravær, med særlig vekt på sammenhenger mellom arbeidsmiljø ...
 • Pedersen, Ingvild (Master thesis, The University of Bergen, 2009-05-18)
  I denne oppgåva blir seleksjonsproblematikk i samband med innføring av levealdersjustering av pensjonsrettar i det offentlege pensjonssystemet studert. Seleksjonsproblematikken går ut på at individ kan påverke eigen ...
 • Sausjord, Eirik (Master thesis, The University of Bergen, 2014-06-02)
  Denne oppgaven analyserer hvilken påvirkning skattereformen 2006 og innføringen av en permanent utbytteskatt hadde på norske selskaper. Her fokuseres det særlig på hvilke muligheter selskapene hadde til å senke fremtidige ...
 • Ringdal, Charlotte (Master thesis, The University of Bergen, 2011-11-27)
  Twelve hours a day, 7 days a week, there are 150 million children below the age of 15 working to make the clothes we wear, the carpets on our floors and the phones in our pockets. Most of these children do not have a choice: ...

Search BORA


Browse

My Account