BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Meining og livsverd: Meaning and life-world

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Myklebust, Alexander eng
dc.date.accessioned 2012-09-11T08:44:48Z
dc.date.available 2012-09-11T08:44:48Z
dc.date.issued 2012-05-15 eng
dc.date.submitted 2012-05-15 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6002
dc.description.abstract Fenomenologi og strukturalisme er to innflytelsesrike intellektuelle tradisjonar, som oppstod og vart utvikla i løpet av det forrige århundret. Dei vart «grunnlagde» av Edmund Husserl og Ferdinand de Saussure respektivt, og gjev svært ulike måtar å tenkje filosofiske spørsmål på. Medan fenomenologi set subjektet, eller medvitet, i sentrum, tek strukturalistar utgangspunkt i teiknorienterte strukturar. Begge desse perspektiva gjev kvar si skildring av kva språk er, korleis det fungerer, og kva rolle det spelar i forståing og tenking. Det eg forsøkjer å gjere i denne masteroppgåva er å relatere visse aspekta av desse rammeverka til tanken om «livsverda». Ved å gjere dette vert det tydleg at temporalitet er eit viktig strukturerande element i samspelet mellom subjekt, språk og verda vi lev i, saman med andre menneske. Sentrert rundt tesa om at 1) Verda er det som framtrer for subjektet, 2) Det som framtrer gjer det i ein struktur, og 3) denne strukturen er nært knytt til språk, byrjar eg med å gje ei tolking av viktige sider ved Husserl og Saussure sine tankar. Frå dette trekk eg ut nokre nøkkelomgrep som dannar grunnlaget for hovuddelen av teksten, som er delt i tre kapittel. Det første diskuterer språk og tid. Her nyttar eg det strukturalistiske identitetsomgrepet saman med det eg kallar «intensjonal einskap». Det andre kapitlet vender seg mot livsverda, og dei ulike måtane ein kan relatere den til tid, sett frå ulike ståstadar. Målet med denne diskusjonen er å få ein ide om korleis meiningsfulle objekt kan verte konstituerte i ein intersubjektiv kontekst. Kapittel 3 bring dei to forrige saman, gjennom eit forsøk på å skildre korleis vi til dels kan forstå forholdet mellom språk og livsverda som ein intersubjektiv einskap av tid, identitet og intensjonalitet. Heilt til slutt gjev eg ein konklusjon som omformulerer tesa, på ein slik måte at dei temporal aspekta som har vorte diskutert vert inkludert. en
dc.format.extent 473449 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nno eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Saussure
dc.subject Fenomenologi nob
dc.subject Strukturalisme nob
dc.subject Husserl nob
dc.subject Språk nob
dc.subject Livsverd nob
dc.subject Tid nob
dc.title Meining og livsverd: Meaning and life-world eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Filosofi nob
dc.type.course FILO350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000::Philosophical disciplines: 160 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 713505 eng
dc.type.program MAHF-FILO eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account