BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Issue Date

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Langfeldt, Sigve (Master thesis, The University of Bergen, 2014-05-30)
  Denne oppgaven undersøker om differanser mellom sparing og investering kan forklares ved hjelp av alderssammensetningen i befolkningen. For å undersøke dette har jeg hentet inn data fra 24 land i perioden 1950-2009. ...
 • Cappelen, Alexander Wright; Hagen, Rune Jansen; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil (Journal article, Wiley, 2014-03)
  Many verifiable contracts are impossible or difficult to enforce. This applies to contracts among family and friends, contracts regulating market transactions, and sovereign debt contracts. Do such non-enforceable contracts ...
 • Breivik, Anne-Lise (Master thesis, The University of Bergen, 2014-02-03)
  The aim of this thesis is to examine the determinants of Chinese FDI in Africa over the period from 2003 to 2011. The investigation is based on a sample of panel data from 49 African countries, using aggregate Chinese ...
 • Fredriksen, Anne Sophie (Master thesis, The University of Bergen, 2013-12-09)
  Denne oppgaven undersøker hva som kan forklare de siste 10 års utvikling i prisen på soya, hvete, ris og mais. Soya, hvete, ris og mais har opplevd en svært høy prisvekst fra 2002 til 2013 og i 2008 ble verden rammet av ...
 • Strand Larsen, Pål (Master thesis, The University of Bergen, 2013-12-02)
  Denne oppgaven fordyper seg i boligeiendomsutvikling. Oppgaven har fokus på risiko innenfor sektoren, og lønnsomhet til ulike eierstruktur, når en tar hensyn til risiko. Det er også sett på boligeiendomsutvikling samvariasjon ...
 • Vastveit, Lene Kristin (Master thesis, The University of Bergen, 2013-11-30)
  This thesis examines two cases of Export Processing Zone (EPZ) programmes in sub-Saharan Africa (SSA), specifically in Kenya and Lesotho. Using data from the respective countries' EPZ programme authorities, central ...
 • Knarvik, Linda Margrethe Lien (Master thesis, The University of Bergen, 2013-11-29)
  The key question is: How can the optimal long term level of capacity be determined, if only short term conditions are known, and the agent's skills to uncover the long term characteristics are limited? This thesis ...
 • Saakvitne, Tor Gunnar (Master thesis, The University of Bergen, 2013-11-13)
  This paper explores the relationship between maternity leave and productivity. It explains and discusses the different applications of such a benefit, and discusses the change in this institution over time in Norway. It ...
 • Iversen, Thor Olav (Master thesis, The University of Bergen, 2013-09-02)
  The literature suggests that links between social identity and economic outcomes can induce poverty among groups with low social status. This seems to be true in Nepal where Dalits, the group at the bottom of the caste ...
 • Nørvåg, Elisabet (Master thesis, The University of Bergen, 2013-09-02)
  I denne Masteroppgaven har jeg undersøkt om og hvordan arbeidsmiljø påvirker sykefraværsnivå. I oppgaven oppsummeres forskning som tar for seg årsaker til sykefravær, med særlig vekt på sammenhenger mellom arbeidsmiljø ...
 • Moen, Andreas Ragnar (Master thesis, The University of Bergen, 2013-09-01)
  I løpet av de siste ti årene har myndigheter i store deler av Europa utredet og planlagt innfasing av nye pensjonsreformer som skal gi eldre arbeidstakere økonomiske insentiv til å stå lenger i arbeid. I dag er reformene ...
 • Abrahamsen, Signe Aase (Master thesis, The University of Bergen, 2013-08-22)
  Formålet med denne masteroppgaven har vært å evaluere ordningen med tidsbegrenset uførestønad. Ordningen ble innført i 2004 som et kortsiktig alternativ til varig uførepensjon, men avskaffet og avløst av arbeidsavklaringspenger ...
 • Knutsen, Eigil (Master thesis, The University of Bergen, 2013-06-03)
  I denne oppgaven vil følgende problemstilling belyses: Hvorfor skal myndighetene sørge for mer energieffektivisering, og hvordan vil hvite sertifikater påvirke energimiksen? Energisparing og energieffektivisering har ...
 • Svetlakova, Nadezda (Master thesis, The University of Bergen, 2013-06-02)
  I denne masteroppgaven gjør jeg rede for kvinners yrkesdeltakelse blant norske og innvandrerkvinner med hovedfokus på hvordan barn påvirker dette. Datamaterialet som ligger til grunn for denne oppgaven er hentet fra databasen ...
 • Winje, Hanna (Master thesis, The University of Bergen, 2013-06-02)
  Stress i banksektoren defineres som en forstyrrelse i bankenes normale virksomhet. Det vil for beslutningstakere være nyttig å ha et helhetlig inntrykk av hvor høyt stressnivået i de norske bankene er i en historisk kontekst. ...
 • Grimsmo, Ingrid (Master thesis, The University of Bergen, 2013-06-01)
  Denne oppgaven er en empirisk analyse, hvor målet er å kartlegge hva som kjennetegner kvinner som får tilstått full eller gradert uførepensjon, sammenlignet med kvinner som ikke får uførepensjon. I tillegg undersøker jeg ...
 • Haugen, Rune (Master thesis, The University of Bergen, 2013-06-01)
  Siden begynnelsen av 80-tallet har antall uføre som andel av befolkning i arbeidsfør alder økt med nærmere 60 pst. Det er ingenting som tyder på at helsetilstanden i Norge er tilsvarende dårlig, og det er en utbredt ...
 • Hansen, Frank (Master thesis, The University of Bergen, 2013-05-20)
  Vi benytter data fra et kundesenter i et norsk forsikringsselskap til å analysere hvorvidt de ansatte tar hensyn til effekten deres atferd har på medarbeiderne under gruppebaserte insentivordninger. Datasettet er et panel ...
 • Eliassen, Roman Linneberg (Master thesis, The University of Bergen, 2013-02-01)
  Denne oppgavens formål er å drøfte hvorvidt nyklassisk teori er egnet til å teoretisere om, og forklare årsakene til, finanskrise. Metoden som er brukt for å besvare dette, er en kombinasjon av idéhistorie og deskriptiv ...
 • Linstad, Arnhild Margrethe (Master thesis, The University of Bergen, 2013-02-01)
  This master thesis aims at assessing the poverty- efficiency of the current Norwegian aid allocation. Is Norwegian aid allocated in a way that has the maximum impact on poverty reduction? I use panel regression and a ...

Search BORA


Browse

My Account