BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Issue Date

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Løvvik, Nicolai (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-15)
  Formålet med denne empiriske oppgaven er å analysere effekten av arbeids- og velferdsreformen for et utvalg førstegenerasjonsinnvandrere i Norge. Problemstillingen bygger på et kontinuerlig behov for evaluering av ...
 • Nodeland, Kenneth (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-14)
  Formålet med denne oppgaven er å måle sosial ulikhet i helse blant menn og kvinner i Norge. Som mål på sosioøkonomisk status bruker jeg inntekt (husholdningens ekvivalentinntekt), og helse måles via fire helsemål: ...
 • Netteland, Håvard (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-14)
  Det sentrale spørsmålet i denne oppgaven er om det, for like arbeidere, er en lønnspremie knyttet til eksportvirksomhet, og hva som eventuelt kan forklare en slik sammenheng. Denne problemstillingen tar utgangspunkt i funn ...
 • Sundvall, Nora Kirsten (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-14)
  Denne oppgaven tar for seg likviditetskrisen i bankene høsten 2008. Etter konkursen i investeringsbanken Lehman Brothers 15. september 2008 ble omsetningen i internasjonale pengemarkeder sterkt redusert, og banker i de ...
 • Aure, Ann Kristin (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-12)
  I denne utredningen ønsker jeg å få klarhet i hvordan boligmarkedet fungerer, og ut fra det undersøke om det er grunn til å si at vi har en boble i det norske boligmarkedet. I første del av utredningen presenterer jeg ...
 • Espeseth, Kristina (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-01)
  Problemstillinga for oppgåva er: Korleis kan ein nytta prestasjonslønn som motivasjon for lærarar i den vidaregåande skulen? Oppgåva gir ein presentasjon av moglege verknader og utfordringar ved bruken av prestasjonslønn ...
 • Stenberg, Hanne (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-01)
  This thesis looks at health care priorities across patient groups, and compares two interventions for two different patient groups with base in the defined Norwegian priority criteria of severity, effect and ...
 • Lavik, Kathrine Tvedt (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-01)
  Ein tilbodskonkurranse blir gjennomført med den målsettinga å oppnå den beste prisen i marknaden. Når styresmaktene lyser ut prosjekt dei ønskjer å få utført, krev desse ofte stor kapasitet og teknologi. Dette er, mellom ...
 • Berntsen, Vegar (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-01)
  Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom prestasjonslønn, innsats og kjønn. Nærmere bestemt så er vi interessert i å studere hvorvidt en prestasjonslønnreform vil medføre økt innsats blant de sysselsatte i en bedrift. Vi ...
 • Niedersøe, Maja (Master thesis, The University of Bergen, 2012-05-31)
  Prissvingningene i bensinmarkedet har den senere tid både vært gjenstand for forskning og et tema for medier. Til tross for den store oppmerksomheten det har fått er det fortsatt ikke klart hvorfor prissvingningene ...
 • Ueland, Ingrid (Master thesis, The University of Bergen, 2012-05-31)
  I denne oppgaven skal følgende problemstilling besvares: Hvordan vil en introduksjon av elsertifikater i Norge slå ut i engrospris, sluttbrukerpris og ny fornybar kraftproduksjon i et felles marked med Sverige? Flere ...
 • Ulsaker, Simen Aardal (Master thesis, The University of Bergen, 2012-05-31)
  De fleste produsenter selger ikke sine produkter direkte til sluttbrukerne, men via ett eller flere videreformidlende ledd. En stor del av konkurransemyndigheters virke er å vurdere de konkurransemessige konsekvensene av ...
 • Heimvik, Arild (Master thesis, The University of Bergen, 2012-05-29)
  Problemstillinga for oppgåva har vore: Ei samanlikning av det grøne sertifikatsystemet i England/Wales og Sverige. Korleis vil den spesielle fondsordninga med fokus på dei kvotepliktige leverandørane, slå ut på ...
 • Lømo, Teis Lunde (Master thesis, The University of Bergen, 2011-12-01)
  Et regjeringsoppnevnt matkjedeutvalg la 13. april 2011 frem sin utredning om styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Utvalgets mandat spesifiserer blant annet at utvalget skal foreslå tiltak som kan iverksettes for å ivareta ...
 • Sjursen, Ingrid Hoem (Master thesis, The University of Bergen, 2011-11-30)
  The aim of this thesis is to investigate determinants of child mortality in the regions of Luanda and Uíge in Angola. The country has one of the highest child mortality rates in the world. The literature on the subject has ...
 • Ramsdal, Maria (Master thesis, The University of Bergen, 2011-11-30)
  "Ulovlig samarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet, og har enorme samfunnsmessige konsekvenser. Forebygging og avdekking av karteller er derfor et høyt prioritert område for Konkurransetilsynet". Ingunn ...
 • Bårdsgjerde, Torkil (Master thesis, The University of Bergen, 2011-11-30)
  This thesis will estimate fundamental equilibrium exchange rates (FEERs) for a set of currencies during the last decade, using a five-country framework. The aim is to see if the results from FEER estimation can explain ...
 • Ringdal, Charlotte (Master thesis, The University of Bergen, 2011-11-27)
  Twelve hours a day, 7 days a week, there are 150 million children below the age of 15 working to make the clothes we wear, the carpets on our floors and the phones in our pockets. Most of these children do not have a choice: ...
 • Andersen, Kurt Aksel (Master thesis, The University of Bergen, 2011-09-01)
  Denne masteroppgaven tar for seg Norge og de utfordringer vi står ovenfor de kommende årene i forhold til den ventede eldrebølgen. Vi ønsker å finne svar på hvordan Norge på lang sikt vil kunne betjene underskuddene i ...
 • Thormodsæter, Stian Benonisen (Master thesis, The University of Bergen, 2011-06-22)
  Formålet med denne empiriske oppgaven er å undersøke om variasjonen i sykefraværet over konjunktursyklusene skyldes endringer i sammensetningen av arbeidsstyrken. Sykefraværet kan vises å være negativt korrelert med ...

Search BORA


Browse

My Account